Głos Powiatu Średzkiego GPŚ 19 2014

GAZETA BEZP ATNA NAST PNE WYDANIE 21 MAJA NAJWI KSZY NAK AD W POWIECIE 7500 EGZEMPLARZY REKLAMA Dzie Stra aka 19 (206) 14 maja 2014 ISSN 1899-2196 W pi tek 9 maja w Komendzie Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w rodzie wi towano Dzie Stra aka. Podczas uroczysto ci prawie 40. stra aków otrzyma o odznaczenia, awanse na wy sze stopnie s u bowe, przeniesienia na wy sze stanowiska s u bowe i wyró nienia. strona 7 REKLAMA Ks. Janusz Ma uszek odchodzi Z proboszczem para i Naj wi tszego Serca Jezusa w rodzie Wlkp., ksi dzem Januszem Mauszkiem o arcybiskupim dekrecie, który przenosi ksi dza proboszcza na inn placówk , o Jego trosce o para an, o zaskoczeniu i smutku wiernych rozmawia a Ma gorzata Fr ckowiak. strona 13 Wy piewali Golden Diploma Chórzy ci z Ama La Musica ze rody Wlkp. pojechali na III Costa Barcelona Music Festival, zdobywaj c Golden Diploma. Ju po raz trzeci redzianie korzystaj c z zaproszenia organizatorów, wzi li udzia w przes uchaniach i tym samym mogli pokaza si na mi dzynarodowym festiwalu chórów i orkiestr w Calelli na Costa Barcelona w Hiszpanii. strona 5 …niech ywi nie trac nadziei… W sobotnie po udnie 10 maja 2014r. liczne grono rodziny, przyjació i wspó pracowników po egna o Jerzego Skarbeckiego d ugoletniego dyrektora zaniemyskiego Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji. strona 9 Tylko u nas: Jubileusz Amazonek strona 5 Rozs dek zamiast emocji strona 6 Nietykalny strona 11 Obiecali my zmar ym strona 12 Wy udzi pieni dze strona 14 Noc Kabaretowa strona 19 Pierwsze starty kolarzy strona 20 Dominika i Gracjan Mistrzami Wielkopolski strona 21