Gorski reševalec_2 - Page 8

INTERVJU 4. Poškodovanec je pokojni. Ne moremo ve? pomagati. Gremo, ko bomo lahko. Opraviti brez nepotrebnega tveganja. Po mojem mnenju sta bili najbolj absurdni akciji, podpihovani z raznimi pritiski in mediji, nevarni za ekipe reševalcev, utrujajo?i, ter nepotrebni v takšnem obsegu: • Iskanje Staneta Belaka-Šraufa, pogrešanega v plazu že kar nekaj ?asa. Nepotrebno porabljen denar, reševalci so tvegali, da jih zasuje plaz, ni bilo jasno, kje iskati, da bi bil Šrauf živ, pa ni bilo ve? verjetno! • Konjsko sedlo: Ko se je nesre?a že zgodila – naslednji dan zjutraj – se je zgodilo nedopustno siljenje poleta helikopterja v nemogo?ih vremenskih pogojih, vzpodbujanje tekmovalnosti ter samo dokazovanja (pritiski od zunaj). Takrat se je že vedelo, da je za tovrstno delovanje – žal – prepozno. En reševalec je bil že pokojni (?ufar), ostali pa na varnem. Iz naslonja?a se vse razmere zdijo idealne. jo, ki so resni?no izurjeni za vsakršno reševanje. Po mojem mnenju bi reševanje moralo biti organizirano tako: Dolo?eno omejeno število reševalcev-letalcev (vsekakor manj kot sedaj), vrhunsko izurjenih, tako na vajah, kot tudi v praksi, dolo?eno število vrhunsko izurjenih zdravnikov-letalcev in društva klasi?nih reševalcev. Helikopter,namenjen za gorsko reševanje naj ne bi bil ne vojaški in ne policijski. Tu ni problem v barvi helikopterja, problem je v namembnosti helikopterja. Obstoje?i helikopterji so neopremljeni za reševanje, po drugi strani pa preobremenjeni z vsemi, za gorsko reševanje popolnoma nepotrebnimi, vojaškimi in policijskimi aparaturami. Zaradi tega nobena vrhunsko izurjena posadka ne more izpeljati naloge tako, kot bi si jo želela. Da seveda ne omenjam, da primarni nalogi teh posadk sploh nista reševanje v gorah ali HNMP. Ali je naša zakonodaja na tem podro?ju po tvojem mnenju ustrezna, imamo ‘’varovalko’’ za svojo varnost? Za teboj je nešteto reševanj, si jih že strnil, ali boš še naprej ostal med reševalci? Vsi vemo, da varovalke ni. Ustreznega zavarovanja ni. Pogosto smo predmet medijskega lin?a. Financiranje gre bolj tako… Kaj ?e se komu kaj zgodi – spomnimo se Turske gore. Tudi takrat smo reševalci nosili vse breme pomo?i družinam, kot da že sami nismo bili dovolj prizadeti. Velikega napredka na tem podro?ju ni. O?itno nima nih?e politi?ne volje, da bi to podro?je ustrezno uredil na nivoju države. Kaj meniš o aktiviranju helikopterja, je postopek pravi ali se da še kaj izboljšati? Torej, to vprašanje bi rad malo razširil. Tak postopek, kot je sedaj – kakor tudi urjenja reševalcev-letalcev, tako tudi aktiviranja je okoren in nekvaliteten. Dobro je, da se tisti, ki izdajajo odobritve za polet helikopterja zavedajo posledic, so ‘’samo ljudje’’, ter zato hitro in po bližnjici urejajo odobritve. Žal je ta postopek neuraden, uradno je pa vse skupaj ena sama zmešnjava. Ve se, kdo je vodja helikopterske ekipe in kdo, na koncu koncev, izda nalog za prevoz. To je zdravnik letalec. Žal, zdravnik ne more izdati ukaza za dvig helikopterja. To je neposredni odgovor. Malo širše: Vsako leto se uri veliko število letalcevreševalcev ter zdravnikov-letalcev za reševanje v gorah. Za ta urjenja z helikopterjem se porabi veliko sredstev in ?asa. Posamezniki pa so, posebej ?e živijo v ‘’ne gorskem’’ delu Slovenije ali pa, ?e niso udeleženi vsaj v nekaj akcijah reševanja s helikopterjem, samo formalno izurjeni. Tak na?in ni rešitev. Je drag in neuspešen. Vsi gorski reševalci morajo biti izurjeni za osnovno delo z helikopterjem. Tako kot tudi gasilci, jamski reševalci, pa še kdo. Toda ti reševalci so v prvi vrsti usposobljeni za vsa klasi?na reševanja. Mravljice, pridne in delovne. Helikopterska ekipa mora biti ‘’profesionalna’’. Majhna skupina ljudi, ki se med seboj dobro pozna- 8 GORSKI reševalec Samoumevno je, da bom še naprej ostal med reševalci. Vsa reševanja težko strnem, nekako pa bom ostal z vsemi povezan, saj je bilo vsako posebno. Je pa res potrebno, da bi kon?no uredili stvari, ki niso v domeni posameznih GRS društev in GRS zveze. Stvari, ki so v domeni države. Zara?unavanje storitev, opremljanje, urjenje, ustrezno zavarovanje ?lanov, ter priznavanje dela. Miki hvala, da si za našo publikacijo povedal, kako ti kot pilot gledaš na posamezna aktualna vprašanja o reševanju in problemih, ki jih imamo v gorski reševalni službi. Vaja postaje DGRS TRŽI? - Plot - maj 2010 Foto: Vogelnik Vili