Gorski reševalec_2 - Page 19

DOBRO JE VEDETI ISKALNE AKCIJE - POGREŠANE OSEBE Tekst: Primož Štamcar Iskanje pogrešanih oseb v Sloveniji je v pristojnosti policije. Kot pogrešano osebo policija obravnava »tisto osebo, ki je iz znanih ali neznanih vzrokov odsotna iz dolo?enega okolja in je policija o tem obveš?ena. Policija poskuša zbrati ?im ve? in ?im bolj uporabnih informacij, podatke o pogrešani osebi, okoliš?inah, informira javnost, organizira in vodi iskanje… - izvesti mora vse ukrepe, ki ji jih nalaga zakonodaja in zahteve stroke. Policija za pomo? pri iskanju po potrebi aktivira dolo?ene službe iz sistema zaš?ite in reševanja, v primeru da se pogrešana oseba nahaja v gorskem oz. kako druga?e težje dostopnem terenu pri iskanju sodeluje tudi gorska reševalna služba. V sredogorju pogosto pri iskalnih intervencijah sodelujejo še: vodniki iskalnih-reševalnih psov, gasilci, policija s svojimi enotami(gorska policijska enota, letalska enota policije,..), doma?ini in drugi poznavalci terena (lovci,..).Prvi cilj reševalcev je vsekakor najti pogrešanega ?imprej, pri tem pa je treba upoštevati dolo?ena navodila, priporo?ila in izkoristiti pomo? tehnike, saj le na tak na?in lahko zagotovimo optimalni ?as iskanja ob visoki stopnji varnosti za reševalce. Nekaj tehnik, pripomo?kov in na?inov iskanja je na kratko opisanih v nadaljevanju: Iskanje pogrešanih oseb s pomo?jo reševalnih psov: Dokumenti nakazujejo, da so psi za reševanje uporabljani že od 18. stoletja (na podro?ju prelaza St. Bernard med Italijo in Švico so s psi Bernardinci iskali osebe, ki so se izgubile oz. obti?ale v snežnih plazovih). Kasneje so pse uporabljali tudi v vojskah in policiji (iskanje storilcev, pogrešanih), kot vodi?e slepih, za reševanje izpod ruševin in druge potrebe civilne zaš?ite.Tudi danes je kljub izpopolnjenosti tehnologije le ta v primerjavi z dobro izšolanim psom še vedno relativno neu?inkovita. Pasji nos je bolj razvit, natan?en od vsake naprave ki se danes uporablja v reševalnih akcijah. S šolanjem pa to naravno sposobnost še bolj izostrimo in usmerimo. V Sloveniji vklju?ujejo reševalne pse naslednje enote in društva: Enote reševalnih psov ki jih organizira Kinološka zveza Slovenije, - Zveza društev in vodnikov reševalnih psov Slovenije in Gorska reševalna zveza Slovenije. Medtem ko so naloge prvih dveh predvsem iskanje pogrešanih v naravi in iskanje ponesre?encev v ruševinah, GRZS v okviru Komisije za reševanje izpod plazov skrbi za usposabljanje vodnikov reševalnih psov in reševalnih psov predvsem za iskanje zasutih v snežnih plazovih, pozneje pa so zaradi potrebe po konstantnem treningu in zaradi reševalnih-iskalnih akcij za?eli šolati vodnike in pse tudi za iskanje pogrešanih oseb. V iskalnih akcijah pogosto sodelujejo vodniki reš. psov vseh služb, vendar zahtevnejši, visokogorski teren lahko predstavlja omejitve tako za pse kot tudi za njihove vodnike, ?e le ti nimajo izkušenj z gibanjem po takem terenu. Znano je da je pes sposoben slediti ?loveku, sposoben ga je zaznati tudi v odsotnosti ?loveških sledi. Tako lo?imo dva izraza: psi ki iš?ejo vonj na površini (sledenje oz. sledni psi npr. psi pasme Bloodhound-pes Sv. Huberta) in psi ki iš?ejo vonj v zraku (prostorsko iskanje-pregledovanje obmo?ij). V Sloveniji se pri iskanju pogrešanih oseb uporablja predvsem slednji na?in. Vloga helikopterja pri iskanju pogrešanih S pomo?jo iz zraka – predvsem z uporabo helikopterjev, je možno v zelo kratkem ?asu preiskati obsežen teren, ki je sicer reševalcem peš težko dostopen ali pa bi potrebovali precej ve? ?asa in moštva da bi tak teren pregledali. V iskanje se pri nas vklju?ujejo helikopterji Letalske policijske enote, na krovu helikopterja je poleg posadke tudi eden ali ve? opazovalcev. Helikopter se lahko u?inkovito uporabi za opazovanje in pregled terena-iskanje pogrešanega, usmerjanje reševalcev na terenu, prevoz moštva in opreme na teren. Možnost uporabe helikopterja pa je mo?no odvisna od vremenskih razmer. 10. januarja 2009 so s helikopterjem LEP, ki je bil tehni?no opremljen za no?no letenje, v Sloveniji prvi? izvedli tudi no?no iskanje pogrešane osebe s helikopterjem v gorah (iskanje izgubljenega planinca med Srednjim in Visokim vrhom nad Gozd Martuljkom). Vendar je no?no letenje zelo zahtevno, s tem pa tudi bolj nevarno in zapleteno (zmanjša se zorni kot gledanja, ni ob?utka globine oz. tridimenzionalne slike, letenje je odvisno od neprestane kontrole inštrumentov v helikopterju). GPS Razli?ni tehni?ni pripomo?ki nam omogo?ajo pregled nad dogajanjem-vodenje intervencije (radijske postaje-sredstva za komunikacijo, gps navigacija,...) in tudi shranjevanje podatkov o poteku iskanja (za morebitno nadaljevanje iskalne akcije ali zgolj kot analiza-dokaz o opravljenem delu). Med novejšimi pripomo?ki pri izpeljavi obsežnejše iskalne intervencije je tudi satelitska navigacija. Iskanje pogrešanih v gorskem svetu je praviloma obsežno, vklju?uje ve?je število reševalcev ki delujejo na obširnem podro?ju v razli?nih vremenskih pogojih, letnih ?asih, na vseh mogo?ih terenih ,… Po odhodu reševalcev na teren je za vodjo intervencije ali skupine najpomembneje, da vseskozi ve kje se nahajajo sami oz. njegovo moštvo. Ti podatki, ki so vezani na neko natan?no dolo?eno lokacijo, so pomembni tudi v premeru, da je treba na ?W7F???W7&\H?R???F&R?w&\Z?Vv?6?F?F?FF?????H?ƒ?V???FW"?v?VFR?????????6???6R??????&W&R??&??W&?V?Z?B?F?7F????[???7F?V?????t?%4???&\ZWf?V0??????