Gorski reševalec_2 - Page 18

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI PREVENTIVNO DELO: PREDSTAVITEV GORSKEGA REŠEVALCA OTROKOM VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA IN U?ENCEM OSNOVNE ŠOLE Tekst in slike: Matjaž Kos Ve?krat slišimo rek: vzgoja se najprej za?ne pri otroku in nadaljuje pri nas samih. Tega se zavedamo tudi v Društvu gorske reševalne službe Trži?. Zato smo gorski reševalci 7. 9. 2010 zbrali otroke nižjih razredov osnovnih šol in jim v okviru planinskega tabora na planini Šija predstavili naše delo. Osnovni namen predstavitve je bil u?encem na preprost na?in pokazati kdo je gorski reševalec, kakšno delo opravlja, s katerimi sredstvi, kako pomaga ljudem in kdaj je sploh potrebna njihova pomo?. U?encem je bilo predstavljeno tudi delo uslužbencev na interventni telefonski številki 112 in na?inom obveš?anja o nesre?ah v dolini in gorah. Po teoreti?nem uvodu so gorski reševalci organizirali še prakti?no delo, ki je potekalo v razli?nih delavnicah med katerimi so se u?enci seznanili z osnovami prve pomo?i, t.j. zastojem srca in umetnim dihanjem, oskrbo manjših ran in drugimi tehnikami, ki so potrebne za prvo pomo? poškodovanim planincem. V tem delu so gorski reševalci prakti?no prikazali še postopke reševanja poškodovanega planinca, ko so mu v okviru nudenja prve pomo?i najprej oskrbeli zunanje vidne poškodbe, poškodovano okon?ino pa oskrbeli z vakumsko opornico. Po imobilizaciji poškodovanega dela telesa so planinca namestili še v transportno sredstvo »UT 2000« in ga prepeljali do reševalnega vozila. Delo je potekalo v delavnicah. Na delovnih to?kah so gorski reševalci u?encem tudi prakti?no prikazali delo in opremo gorskega reševalca, ki jo za svoje reševalno delo potrebujejo pri reševanju planincev v gorah. U?enci so se v nadaljevanju seznanili še s potekom iskanja pogrešanih oseb in vlogo reševalnega psa ter s tehni?nimi pripomo?ki, ki se uporabljajo za pomo? planincem v gorah in sicer: lavinsko žolno in lavinsko sondo za iskanje zas ]Z?^??[?Z ?YZ??????Z??[??Y????X????qhY]?[??[???]???[????[[???N??????B??qhY]?[X???o?qhZ?H????H?qhY]?[?H???Y?H????K ??L ?? L ?\??[H1hYH?\?Z?hYHq#Y[??B??o?qhZ?Z???Z??\??X?K?qo?K?o?q#K?H????o?q#Y[H[??[K[?Z????q#Y[??[H?H[?[?H1hZ?K?Y?]?[H?qhY]?[????[[?????Z??qhY]?[?]?[??[H?[???#Z[H??Y?qhY]?[?Y?H??[K????qh]?H?[??Y????KH??q#Y[??H??^?[H????[??o?[??H??[Z?Z???H????Z^???qo?]?[??Z?Z?Y[?[[?H??????[??H?Z??#H[?H??X??[HYH?[ZK???