GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 28

F5 Networks Ana Perkov, inženjer pretprodaje za F5 Networks u Veracompu F5 BIG-IP APM siguran pristup svim aplikacijama, od legacy do clouda Korisnici očekuju jednostavan pristup aplikacijama i podacima s bilo kojeg uređaja i bilo koje lokacije, bez obzira na to gde se isti nalazili - u data centru, oblaku, SaaS-u ili hibridnom okruženju. Izazov je osigurati da aplikacije i podaci budu bezbedni – da je poznato s koje lokacije se korisnici povezuju, koji uređaj koriste, čemu žele pristupiti. S druge strane, administratorima je potrebno omogućiti centralno mesto upravljanja korisnicima i njihovim pristupom, te pojednostavniti kreiranje različitih pristupnih politika i pravila. F 5 BIG-IP Access Policy Ma- nager je fleksibilno sigur- nosno rešenje visokih per- formansi koje omogućava jedin- stveni globalni pristup poslovnim Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 aplikacijama i mreži. Objedinjava udaljeni VPN pristup, VDI, upravlja- nje veb pristupom i ostalim resursi- ma u jedinstvenu tačku upravljanja i obezbeđuje siguran pristup koris- nika mreži i aplikacijama na temelju informacija o kontekstu. Ujedno konsoliduje i pojednostavljuje au- tentikaciju, autorizaciju i adminis- traciju korisnika (Authentication,