GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 22

Enel PS Sanja Milovanović Cloud vs Colocation: hibridna rešenja Inovativna tehnologija, pravovremeno spremna za implementaciju, kao odmereno Fukoovo klatno postiže zalet i ubrzava, izaziva sve masovniju primenu, neosetno prolazi kroz ravnotežni položaj i napeto teži suprotnom ekstremu. Kroz usporavanje i svojevrsnu krizu, njena koncepcija nagomilava pun potencijal kojim iscrtava svoju novu putanju – u suprotnom smeru. K roz seriju kratkih osvrta na tehnologije koje trasira- ju putanje značajne za po- slovanje pokušaćemo da prikažemo ključne trenutke i sagledamo di- namiku koja nas očekuje. U praksi, korisnici prolaze kroz slojeve percepcije nove tehnologi- je, počev od niskih zahteva i velikih očekivanja, kroz optimalnu primenu Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 kada se ubiru plodovi inovacije, do nedostatka strpljenja za ciljeve koji prerastaju prava obećanja tehnologi- je, prepoznavanja nove dostignute problematike, i najzad potragom za novim rešenjima. Rapidan rast masovne upotrebe resursa iz clouda već prirodno dovo- di do ’privlačenja’ lokacije ovih resur- sa bliže korisnicima, i do decentra- lizacije kroz kolokaciju na ivici mreže kako bi se obiman protok podata- ka zatvorio teritorijalno u blizini kori- snika. Primene kao što su to internet stvari ili mobilni saobraćaj kroz edge data centar, uz snažnu protivtežu u poziciji clouda, ilustruju opravdanost Gartnerovog predviđanja: 90% kom- panija će do 2020. godine koristiti hi- bridni cloud.