GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 | Page 18

Check Point Mobilni malver pogađa sva preduzeća Prema studiji koju su Check Pointovi istraživači mobilnih pretnji objavili u novembru 2017. svako preduzeće je doživelo bar jedan mobilni sajber napad prošle godine. Izveštaj pod nazivom “Mobile Cyberattacks Impact Every Business” je prva studija koja dokumentuje obim i uticaj mobilnih napada u okruženjima korporacija i javnih preduzeća. S tudija analizira aktuelnu tele- metriju pretnji sa uređaja koje su zaposlenima dala preduzeća i ličnih uređaja koji se ko- riste u poslovne svrhe (BYOD). Podaci iz istraživanja pokazuju da je mobil- nost preduzeća pod konstantnim na- padom koji pogađa sve regione i in- dustrije, i na Android i na iOS platfor- mama.Ove pretnje mobilnim korisni- cima su često sofisticirane i u stanju su Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 da na kraju kompromituju svaki uređaj, omogućavajući neautorizovan pristup osetljivim ličnim i korporativnim po- dacima. Ključni nalazi izveštaja o mobilnoj bezbednosti uključuju: • Svaka kompanija je pod nekim ob- likom mobilnog napada • Najugroženije industrije su finansi- jski servisi i vlada • Većina mobilnih napada se odi- grava na preduzećima u Americi • iOS uređaji nisu imuni na upade, ali većina napada je na Android uređaje Podaci u Mobile Cyberattacks Im- pact Every Businessu su prikupljani od implementacija Check Point SandBlast Mobilea u 850 organizacija od jula 2016. do jula 2017. godine. U uzorku studije tehnološke kompanije su pre- dstavljale najveći procenat (32%)