GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 | Page 14

Asseco SEE U susret digitalnoj transformaciji u 2018. Digitalna transformacija više nije stvar budućnosti. Svedoci smo brzog razvoja i proboja brojnih tehnologija, kao što su veštačka inteligencija (AI), inteligentne aplikacije i uređaji, virtuelna i proširena realnost (AR), digitalno-tehnološke platforme, itd. Samo je pitanje vremena kada će digitalna disrupcija transformisati sve poslovne aktivnosti. Prateći ovaj trend, tradicionalno bankarstvo se takođe suočilo sa izazovom digitalne transformacije koja zahteva hitnu akciju. Strategija digitalnog bankarstva Da bi bila konkurentna na tržištu, svaka banka razmišlja kako da se prila- godi i koji strateški pristup da pri- meni da bi ispunila nove zahteve. Prema rezultatima istraživanja o digi- talnoj transformaciji koje je kompani- ja Asseco SEE sprovela među bankari- ma u regionu Jugoistočne Evrope, ban- ke se suočavaju sa raznim izazovima, Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 uključujući budžet, generalnu strate- giju, bezbednost, usklađenost sa regu- lativom i promenu kulture i atmosfere banke. Međutim, predvođena direkto- rom informacionih tehnologija (CIO), uz uključivanje zaposlenih koji su podstak- nuti da implementiraju nove tehnologi- je i digitalni način razmišljanja na nivou banke, digitalna transformacija bana- ka, pokrenuta čvrstom strategijom digi- talnog bankarstva i pouzdanim IT part- nerima, je na putu ka uspehu. Digitalno-opismenjeni korisnici Poslovanje počiva na poznavanju kli- jenata i njihovih potreba i želja. No, tradicionalni korisnici su se promeni- li. Sve više klijenata banke je prirod- no sklono digitalnim tehnologijama i životu koji se odvija online (digital na- tives). Učenje, kupovina, igranje i druženje postaju digitalni, a isto to se očekuje i od bankarstva. Korisnici danas traže