GM Business & Lifestyle br.92 - Page 53

vi­ im gde ne­ a no­ a pri­ a mo­ e da d k v č ž od­ve­de mo­ju kre­a­tiv­nost. Ko­lek­ci­ja je in­ pi­ i­ a­ a mi­ i­ a­i­ mom i pro­ ­ a­ s rs n nm lz uč va­njem od­no­sa ob­li­ka i bo­ja, a si­lu­ e­ a je pre­ i­ na i čvr­ ta. Ka­ a ra­ im t cz s d d na ko­lek­ci­ji, bez iz­u­zet­ka, pla­ni­ram iz­ gled od gla­ e do pe­e. Šmin­ a je ve­ v t k o­ma in­spi­ra­ti­van mod­ni de­talj, pa vo­ lim da joj po­ ve­ im po­ eb­ u pa­ nju. s t s n ž Upa­dljiv ma­ e-up­ lo­ k sa na­gla­še­nim k o oči­ a ide­ l­ o je pri­ ta­ao kre­ ­ i­a­ a m an s j ac j m iz no­ve ko­lek­ci­je ko­ju sam pred­sta­vi­la na Mod­nim vi­nje­ta­ma”, iz­ja­vi­la je Ana Lju­ in­ o­ ić. b k v A za šmin­ku se po­bri­nu­la Na­ta­ša Ma­je­ ić, Avon ma­ e-up­ ar­tist, ko­ja l v k je još jed­nom po­ka­za­la svo­je ve­li­ko ume­ e iza po­ or­ i­ e, za­ va­ju­u­ i če­ ć z nc h l j ć mu je kom­ le­ an iz­ led mo­ e­a u kre­ p t g d l a­ci­ja­ma iz Ani­ne no­ve ko­lek­ci­je bio iz­ ra­ i­ o upe­ a­ ljiv. zt č t Šmin­ka i mo­da podrška kom­pa­ni­je Avon, Ani­nog zva­ nič­ og ma­ e-up­ part­ne­ra, do­pri­ne­li su n k kre­­ a­ ju je­ in­ tve­ og vi­ u­ l­ og do­ i­ ir n d s n z en ž vlja­ja za po­se­ti­o­ce. Od gla­ e do pe­e v t “Naj­ e­ i iza­ ov mi je da uvek pri­ v ć z ka­ em neš­ o no­ o i neo­ e­ i­ a­ o, da ž t v č kv n Ve­ re, iz­ a­ e­ e bo­e od­ ­ ek od­i­ u­ d r ž n j uv lk ju Ani­ne kre­a­ci­je, a Avon pro­iz­vo­di su po­zna­ti upra­vo po ve­li­kom bro­ju do­ stup­ ih ni­an­ i, bi­o da su u pi­ a­ ju n j s l t n kar­mi­ni, sja­je­vi za usne ili sen­ke. “Šmin­ a i mo­ a su od­ ­ ek bi­i ne­ k d uv l raz­dvoj­ni sa­stoj­ci sa­vr­še­nog iz­gle­da, ko­e sva­ a že­ a mo­ e da kom­ i­ u­ j k n ž bn je na se­ i svoj­ tven na­ in. Avon već b s č de­ e­ i­a­ a sla­ i žen­ ku le­ o­ u, a kao c nj m v s p t ma­ e-up­ part­ er Ane Lju­ in­ o­ ić že­ k n b k v li da do­pri­ne­se srp­skoj mod­noj sce­ ni i ra­ u di­ aj­ er­ e ko­a za­ va­ju­u­ i d z n k j h l j ć svom upe­ a­ lji­ om sti­u be­e­ i uspe­ e č t v l l ž h i na in­ter­na­ci­o­nal­nom ni­vou. Mod­ne vi­nje­te za ko­le­ci­ju je­sen/zi­ma 2015/16 su ide­a­lan pri­mer kre­a­tiv­no­sti i je­din­ stve­ ih re­ ul­ a­ a ko­e že­i­ o da po­ n z t t j lm stig­ne­mo ovom sa­rad­njom”, pod­se­ti­ la je Alek­san­dra Jan­kov­ski iz kom­pa­ ni­je Avon.