GM Business & Lifestyle br.92 - Page 50

Kultura Priprema: Redakcija redakcija@gmbusiness.biz Te­ i­ o­ a pri­ a u „An­ o­o­ i­i naj­ o­je evrop­ ke pri­ e“ šn v č t l gj b l s č Pri­ a ki­ ind­ kog pi­ ca Sr­ a­ a V. Te­ i­ a “Whe­ e Is Grand­ a, Whe­ e Do You Think She Hi­ es?“, č k s s đ n šn r m r d u pre­ o­ u Na­ i­ e Lin­ on, uvrš­ e­ a je u pre­ ti­ nu “An­ o­o­ i­u naj­ o­je evrop­ ke pri­ e 2016“ (Best v d dn t t n s ž t l gj b l s č Eu­ o­ ean Fic­ ion ant­ o­ogy) ame­ ič­ o-en­ le­ ko-ir­ kog iz­ a­ a­ a Dal­ ey Ar­ hi­ e Press. r p t h l r k g s s d v č k c v Ovaj mul­ i­ a­ i­ ­ al­ i iz­ a­ ač je t n c on n d v osno­ an 1984. go­ i­ e u Či­ a­ u, a od v dn k g 2006. glav­ a re­ ak­ i­a se na­a­ i na n d cj l z Uni­ er­ i­ e­ u Ili­ o­s. Ime je do­ io po v zt t n i b na­ lo­ u ro­ a­ a ču­ e­ og ir­ kog pi­ ca s v m n v n s s Fle­ a O’Bra­e­ a. n j n Edi­ i­a “An­ o­o­ i­u naj­ o­je evrop­ cj t l gj b l ske pri­ e“ po­ re­ u­ a je 2010. go­ i­ č k n t d ne, ure­ i­ ao ju je Alek­ an­ ar He­ đv s d mon, a pred­ o­ o­ e su pi­ a­i svet­ g v r s l ski po­ na­ i pi­ ci po­ ut Zej­ i Smit, z t s p d Ko­u­ a Me­ e­ a, Dra­ a Jan­ ara, l m k n g č En­ ikea Vi­a-Ma­ a­ a, Ni­ ol Kra­ s i r l t s k u Džo­ a Ban­ i­a. n vl Ne­ i od au­ o­ a ko­i su uvrš­ e­ i u k t r j t n “An­ o­o­ i­u naj­ o­je evrop­ ke pri­ e” t l gj b l s č su i: Hi­a­ i Man­ el, Vik­ or Pe­je­ in, l r t t l v Da­ id Al­ a­ a­ i, Ol­ a To­ ar­ uk, In­ v b h r g k č go Šul­ e, Igor Štiks, Go­ e Smi­ev­ ki, c c l s Pe­ er Adol­ sen, Alek Po­ ov i dru­ i t f p g zna­ aj­ i evrop­ ki pi­ ci. č n s s “An­ o­o­ i­a naj­ o­je evrop­ ke pri­ t l gj b l s če 2016“, u ko­oj će se na­ i i Te­ i­ j ć š no­ a pri­ a, bi­ e ob­a­ lje­ a u ok­ o­ v č ć j v n t bru ove go­ i­ e, u ti­ a­ u od 6.000 dn r ž pri­ e­ a­ a. m r k