GM Business & Lifestyle br.92 - Page 5

Predrag Peđa Milićević, dipl. elektroinženjer, dugogodišnji aktivni ”izvođač marketinških radova” u brojnim kompanijama; iskusan u definisanju komunikacionih strategija; dobar poznavalac internet marketinga i društvenih medija; predavač po pozivu u oblasti offline i online marketinga i komunikacija mr Ta­ ja­ a Jovanović, t n Philip Morris Vla­ i­ ir Maj­ to­ o­ ić, dm s r v di­ ek­ or agen­ i­ e za pro­ r t cj na­a­ e­ je ka­ ro­ a Srma l ž n d v Consulting i pro­ e­ i­ ­ al­ i f s on n tre­ er pro­ a­ a­ a n d v c Go­ an Mla­ e­ o­ ić, Se­ i­ r r d n v no As­ o­ i­ ­ e Adi­ es So­ t­ e­ ts s c at z uh a Euro­ e od 1999 go­ i­ e. p dn Po­ ed top me­ a­ žer­ kih po­ r n d s zi­ i­ a, to­ om svo­ e bo­ a­ e cj k j g t me­ u­ a­ od­ e ka­ i­ e­ e ra­ io đ n r n rj r d je kao uni­ er­ i­ et­ ki pre­ a­ v zt s d vač u obla­ ti te­ ­ i­ e si­ te­ a s or j s m i in­ or­ a­ i­ ­ ih si­ te­ a, a f m c on s m kao IBM spe­ i­ a­i­ ta vo­ io je cj ls d ne­ o­i­ o ve­i­ ih pro­ e­ a­ a k lk lk j k t Bo­ is Vu­ ić je je­ an od r k d osni­ a­ a Adi­ es So­ t­ e­ st v č z uh a Euro­ e cen­ ra i Se­ i­ r p t no As­ o­ i­ ­ e od 1995 go­ i­ e. s c at dn Nje­ o­ e spe­ i­ al­ o­ ti su g v cj n s im­ le­ en­ a­ i­ a or­ a­ i­ p m t cj g n za­ i­ ­ e tran­ for­ a­ i­ e i c on s m cj pro­ e­ a or­ a­ i­ a­ i­ ­ e kul­ m n g n z c on tu­ e u raz­i­ i­ im gra­ a­ a r lčt n m in­ u­ tri­ e d s j Ne­ oj­ a Ca­ ić, Pro­ es­ i­ ­ al b š r f s on Di­ ec­ or, Se­ i­ r As­ o­ i­ ­ e r t no s c at Adi­ es In­ ti­ u­ e San­ a z s t t t Bar­ a­ a b r Toni Skejls (Tony Sceales), chief tehnology officer za 3G migracionu tehnologiju, Celona Technologies dr Nikola Čanak, osnivač obrazovnog centra za permanentnu edukaciju “NTC“ u Novom Sadu. Profesor Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu. Lekar, motivator, primenjeni psiholog i pisac međunarodnog renomea Mir­ a­ a Či­ ma­ ov, savetnik j n z r u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Go­ an Ka­ tra­ o­ ić, dipl. r s t v no­ i­ ar sa višegodišnjim vn rad­ im is­ u­ tvom stečenim n k s u radio novinarstvu i štampanim medijima Prof. dr Mir­ a­ a Ra­ o­ ić j n d v Mar­ o­ ić, stal­ o za­ o­ le­ a k v n p s n u In­ ti­ u­ u eko­ om­ kih na­ s t t n s u­ a u Be­ ­ ra­ u, pro­ e­ or i k og d f s di­ ek­ or ma­ i­ tar­ kih stu­ i­ r t gs s d ja na Aka­ ai Uni­ er­ i­ e­ u, m v zt t autor ve­ eg bro­ a knji­ a, ć j g na­ č­ ih i struč­ ih tek­ to­ a u n n s v iz obla­ ti eko­ o­ i­ e pred­ s n mj u­ et­ i­ tva z nš Phil Geldart, C.E.O., Eagle’s Flight Sne­ a­ a Mol­ o­ an Mi­o­ e­ ž n d v l š vić, no­ i­ ar sa pet­ a­ ­ to­ o­ vn n es g di­ njim rad­ im is­ u­ tvom š n k s ste­ e­ i