GM Business & Lifestyle br.92 - Page 47

ži­ o­ a – mo­ la bi da do­ tig­ e čak 2 v t g s n mi­i­a­ ­ e do­a­ a go­ iš­ je, od­ ah iza l j rd l r d n m pu­ e­ ja (2,1 mi­i­ar­ u) i oru­ a­ ih su­ š n lj d ž n ko­ a (2,1 mi­i­ar­ u)! b lj d Ia­ o po­ a­ i ni­ u upo­ e­ i­ i, a glo­ k d c s r dv bal­ e pro­ e­ e eko­ om­ kih troš­ o­ a n c n n s k v go­a­ no­ ti i pre­ o­ er­ e te­e­ ne ma­ j z s k m n l s se va­ i­ a­u, nji­ ov red ve­i­ i­ e se po­ rr j h lčn kla­ a. p Bor­ba pro­tiv mal­nu­tri­ci­je Pi­ e: Žo­ e Gra­ i­a­ o da Sil­ a (José Gra­ i­ ­ o da Sil­ a), š z sj n v z an v ge­ e­ al­ i di­ ek­ or Or­ a­ i­ a­ i­e Uje­ i­ je­ ih na­ i­a za hra­ u i po­jo­ ri­ re­ u (FAO) n r n r t g nz cj dn n cj n l p v d Fo­ o: http://www.flic­ r.com t k E ko­ om­ ke i so­ i­al­ e pro­ e­ n s cj n m ne, uklju­ u­u­ i vi­ i do­ o­ ak, č j ć š h d u mno­ im si­ o­ aš­ im dr­ a­ g r m n ž va­ a i dr­ a­ a­ a sa sred­ jim do­ ot­ m ž v m n h kom i do­ tup­ ost hra­ e vi­ o­ og ste­ s n n s k pe­ a pre­ a­ e po re­a­ iv­ o atrak­ iv­ im n r d l t n t n ce­ a­ a do­ e­i su do pro­ e­ a u na­ n m v l m n či­ u ži­ o­ a, uklju­ u­u­ i pre­ ram­ e­ e n v t č j ć h b n na­ i­ e i sma­ je­ u fi­ ič­ u ak­ iv­ ost ši­ vk n n z k t n rom sve­ a. t Od 2000. do 2013. go­ i­ e, ni­ed­ a dn j n ze­ lja – baš ni­ed­ a – ni­e za­ e­e­ i­ m j n j b l ž la pad go­a­ no­ ti. Svet­ ka zdrav­ tve­ a j z s s s n or­ a­ i­ a­ i­a pro­ e­ ju­e da pre­ o­ e­­ g nz cj c n j k m r nu te­e­ nu ma­ u ima 1,9 mi­i­ar­ i lju­ l s s lj d di, od ko­ih je tre­ i­ a go­a­ na. j ćn j z To pod­ a­ u­ e­ a so­ i­al­ e i eko­ r z m v cj n nom­ ke troš­ o­ e ko­e, po­ rh troš­ o­ a s k v j v k v ko­e do­ o­ i lo­ a is­ ra­ a, druš­ vo teš­ j n s š h n t ko mo­ e da pod­ e­ e. ž n s Ce­na go­ja­zno­sti U iz­ a­ ju iz­ eš­ a­a FAO-a “Sta­ je d n v t j n hra­ e i po­jo­ ri­ re­ e” za 2013. go­ i­ u n l p v d dn kon­ ta­ o­ a­ o je da je u po­ led­ je dve s t v n s n de­ e­ i­e so­ i­al­ o op­ e­ e­ e­ je usled c nj cj n t r ć n pre­ o­ er­ e te­e­ ne ma­ e i go­a­ no­ k m n l s s j z sti udvo­ tru­ e­ o. Pre­ a tom iz­ eš­ a­ s č n m v t ju, ku­ u­a­ iv­ i troš­ o­ i svih ne­ a­ a­ m l t n k v z r znih bo­e­ ti za ko­e su pre­ o­ er­ a te­ l s j k m n le­ na ma­ a i go­a­ nost vo­ e­ i fak­ o­ i s s j z d ć Ё