GM Business & Lifestyle br.92 - Page 20

IT kompanije su kao i šu­ teri – oni uvek s nose naj­go­re ci­pe­le – i ve­o­ at­ o će bi­i r v n t po­ led­ je ko­e će pot­ u­ o da se re­ r­ a­ s n j p n og ni­zu­ju i da pro­me­ne svoj po­slov­ni mo­del. Di­gi­tal­no po­slo­va­nje da­nas u pro­ se­ u či­ i 10% ukup­ og po­ lova­ ja k n n s n u kom­ a­ i­a­ a, što zna­ i da po­ to­ p nj m č s ji ogro­ an po­ en­ i­al za una­ re­ e­ m t cj p đ nje. Da li mi­li­e da su na­e kom­ a­ s t š p ni­je sprem­ne da is­ko­ri­ste taj po­ten­ci­ ja­ i na ko­i na­ in? l j č Vr­o do­ ro pi­ a­ je. Pr­ o, ne znam l b t n v oda­ le vam 10%? To je ne­ a pro­ eč­ a k k s n vred­ ost. Ina­ e, u Sr­ i­i se sve­ a 2-3% n č bj g sma­ra da je on­i­ e pro­ a­a, jer ide pre­ t ln d j ko In­ er­ e­ a. Me­ u­ im, to je sa­ o pri­ t n t đ t m vid­ o. Sad je na Ko­ a­ ­ i­ u bio Fo­ n p on k rum, pa smo raz­ o­ a­ a­i o to­ e. Ja sam g v r l m vodio je­ an pa­ el i po­ ta­ lja­i su mi pi­ d n s v l ta­ ja tog ti­ a da je pro­ a­a ov­ e sve­ a n p d j d g 2-3%. U sa­i je bi­o mo­ da 200-300 lju­ i, l l ž d i ja sam za­ o­io da dig­ i ru­ u oni ko­ m l n k ji ku­pu­ju on­i­ e. Po­ i­ lo ju je njih 10%. ln dg Dru­ i ka­ u da ni­ ad ne ku­ u­u. On­ a g ž k p j d upi­ am da li je ne­ o od njih u po­ led­ t k s nje vre­ e ku­ io ne­ i ve­ i pro­z­ od, re­ m p k ć i v ci­ o te­e­ i­ or, veš ma­ i­ u. Do­ ta njih m l vz šn s je po­ i­ lo ru­ u. Pi­ am ih ka­ o su ku­ i­ dg k t k p li, a oni ka­ u da su otiš­i u pro­ av­ i­ u. ž l d nc U re­ u, a ka­ o ste po­ e­i da gle­ a­ e? d k č l d t Pa, otiš­i su na Go­ ­ le, vi­ e­i na In­ er­ l og d l t ne­ u. Je­ te da vi ni­ te ku­ i­i, ali u stva­ i t s s pl r ceo pro­ es ku­ o­ i­ e i od­u­ u ste do­ e­ c p vn l k n li on­i­ e. Kad ho­ e­ e da uz­ e­ e kre­ it, ln ć t m t d ov­de u Sr­bi­ji pr­vo ide­te na Ka­ma­ti­cu da upo­ e­ i­ e ka­ a­ e. Lju­ i to ne ra­ u­ a­u r dt m t d č n j kao deo ku­ o­ i­ e, a taj ceo put do­ o­ i p vn v d do to­ a da sa­ a u Sr­ i­i mo­ da 50-60% g d bj ž zna­ aj­ i­ih ku­ o­ i­ a vi u stva­ i oba­ lja­ č nj p vn r v te on­i­ e. Ako to shva­ i­ o, on­ a shva­ ln tm d ta­ o da je po­ en­ i­al ogro­ an, shva­ a­ m t cj m t mo ko­i­ a je va­ nost sve­ a to­ a i kre­ lk ž g g će­ o da ra­ i­ o na to­ e. Da li su na­ e m dm m š fir­ e sprem­ e? Mi­ lim da su sve fir­ e m n s m u sve­ u, ne­ a ve­ e na­ e ili tu­ e, sprem­ t m z š đ ne da to ura­ e. Pro­ lem je u to­ e da d b m one mo­a­u da do­ e­ u od­u­ u da to ne r j n s l k ra­ e od­ ­ do i da to ne ra­ e op­ i­ i­ a­ i­ d oz d tmz c jom unu­ raš­ jeg pro­ e­ a, ne­ o H