GM Business & Lifestyle br.92 - Page 19

kraju i dru­ u kul­ u­ u. Ta­ o da mi po­ u­ g t r k k ša­ a­ o da pri­ e­ o tom pro­ le­ u sa v m đ m b m aspe­ a da ima­ o u stva­ i raz­i­ i­ e kul­ u­ t m r lčt t re u is­oj gru­ i. t p Kao oso­ba ko­ja ima ve­li­ko is­ku­ stvo u IT-u, da li sma­ra­e da je nje­ t t go­va pri­me­na u po­slo­va­nju od pre­ sud­ og zna­ a­a za po­ ti­ a­ je efi­ a­ n č j s z n k sno­ ti pred­ ­ e­ a ili ona tek tre­ a da s uz ć b bu­de nad­grad­nja na te­me­lju zdra­vih po­slov­nih mo­de­la i do­bre unu­traš­nje or­ga­ni­za­ci­je ka­ko se ne bi pre­tvo­ri­la u “au­to­ma­ti­za­ci­ju ha­o­sa“? Ako ko­ i­ ti­ e In­ er­ et, vi mo­ e­ e br­ e, rs t t n ž t ž efikasni­e da od­ a­ i­ e ne­ e po­ lo­ e, ali j r dt k s v ne­ e­ e pro­ e­ i­ i svoj bi­ nis. Po­ le po­ ć t m nt z s ja­ lji­ a­ ja In­ er­ e­ a i ono­ a što se da­ v v n t n t g nas na­zi­va di­gi­tal­nom re­vo­lu­ci­jom lju­di mo­a­u da sta­ u i da raz­ i­le o svo­oj r j n ms j stra­e­ i­i. Baš to što ste i vi ura­ i­i. Vi ste t gj dl raz­ i­ li­i o svo­oj stra­ e­ i­i i re­ li: ne­ e­ ms l j t gj k ć mo vi­ e da štam­ a­ o ča­ o­ is, već će­ š p m s p mo da pre­ e­ o na on­i­ e. I vaš krug đ m ln ko­ri­sni­ka se pro­me­nio. Vaš eko­si­stem se pro­ e­ io. Vaš bi­ nis mo­ el se pro­ e­ m n z d m nio, jer ra­ i­ e na pot­ u­ o dru­ i na­ in. dt p n g č To isto va­ i i za ve­i­ a in­ u­ trij­ ka pred­ ­ ž lk d s s u se na dru­ i na­ in okre­ e­e pre­ a ko­ i­ g č n t m r sni­ u da bi­ te po­ ti­ li re­ ul­ a­e. Za­o IT k s s g z t t t ima dvo­ tru­ u ulo­ u. S jed­ e stra­ e op­ s k g n n ti­ i­ a­ i­u unu­ raš­ jih po­ lo­ a, a s dru­ mz cj t n s v ge stra­ne pred­sta­vlja sa­mo plat­for­mu za pro­ e­ u stra­e­ i­e, za pro­ e­ u po­ lov­ m n t gj m n s nog mo­ e­a ko­i on­ a omo­ u­ a­ a da se d l j d g ć v ra­ i na dru­ i na­ in. To ne mo­ e da se ra­ d g č ž di od­ ­ do na go­ e. Pro­ lem IT-a da­ as oz r b n je što postoji na­ i­ a da se ra­ i na op­ i­ vk d t mi­za­ci­ji pro­ce­sa, a sad se mo­ra­ju me­nja­ti po­ lov­ i mo­ e­i. I to je osno­ a ka­ o tre­ s n d l v k ba pri­ i di­ i­ al­ oj tran­ for­ a­ i­i u sle­ e­ ć gt n s m cj d ćem pe­ i­ ­ u. Po­ ma­ ra­ i stra­e­ i­u i po­ r od s t t t gj slov­ne mo­de­le, ka­ko ih op­ti­mi­zo­va­ti i pri­a­ o­ i­ i no­ oj si­ u­ ­ i­i u ko­oj se na­a­ l g dt v t ac j j l zi­mo, ko­ja je 100% di­gi­tal­na. IT kompanije i šusteri Šta vi­di­te kao glav­ne pre­pre­ke na pu­tu uspe­ha IT kom­pa­ni­ja i ka­ko ste ih vi sa­vla­da­li? Mi­ lim da je to vr­o do­ ro pi­ a­ je i s l b t n osno­va je ne­ra­zu­me­va­nja ko­je se ja­vlja kod ve­i­ ih pred­ ­ e­ a. IT je od­ ­ ek bio lk uz ć uv op­ i­ i­ a­ i­a pro­ e­ a u firmama i to je tmz cj c s do­ e­o do­ ta po­ olj­ a­ ja u smi­ lu efi­ n l s b š n s ka­ no­ ti ka­ o se od­ e­ e­ i pro­ e­ i od­ i­ s s k r đ n c s v ja­u, una­ re­ i­o je po­ lo­ a­ je. Pro­ lem j p dl s v n b je što vi sa­ a ima­ e pred­ ­ e­ a ko­a do­ d t uz ć j la­ze iz in­du­strij­skog vre­me­na i još uvek se po­ a­ a­u po istom prin­ i­ u. Zna­ i, n š j cp č ona i da­lje gle­da­ju ka­ko da op­ti­mi­zi­raju svo­e unu­ raš­ je pro­ e­ e i tu de­ ­ i­ iv­ j t n c s fin t no ogrom­nu ulo­gu igra IT, kao i di­ i­ g tal­ a re­ o­u­ i­a, na ne­ i na­ in, i Inter­ et. n v l cj k č n ze­ a. Start-upi se la­ o uklo­ e. Oni krenu ć k p sve di­ i­al­ o od nu­e; ne tre­ a niš­a da gt n l b t me­njaju. Ve­li­ki te­le­ko­mi i ve­li­ke ban­ke mo­a­u da se me­ ja­u, jer je pri­i­ak na r j n j ts njih ogro­ an. Mi ima­ o iBanking ko­ji je m m ov­de u Sr­bi­ji vr­lo po­pu­la­ran. Ko­ri­ste ga mno­ e ban­ e. Oni su pre­ a­ i­i ogro­ an g k b cl m broj tran­sak­ci­ja on­i­ e, ali još uvek ne ln po­ e­ a­ a­u pro­ et i ne po­ e­ a­ a­u pro­ v ć v j m v ć v j fit zbog to­ a, za­o što ima­u istu struk­ u­ g t j t ru ko­u su ima­i i ra­ i­e i ima­u iste troš­ j l nj j ko­ e ko­e su ima­i i ra­ i­e. Vi mo­a­e to v j l nj r t da pro­ e­ i­e. Mo­ a­e da pro­ e­ i­e bi­ m nt r t m nt znis mo­del, da pro­me­ni­te eko­si­stem, da Opet po­ lov­ i si­ tem, od­ o­ no bi­ s n s n s znis mo­del. I IT fir­ e, kao i dru­ e gra­ e m g n in­ u­ tri­e, mo­ a­u da se pri­a­ o­ e no­ d s j r j l g d vom na­ i­ u ra­ a. Ima­ e­ o sve vi­ e i vi­ čn d ć m š še pro­ le­ a s tim da se naš po­lov­ i b m s n eko­ i­ tem me­ ja, me­ ja se naš po­ lov­ ss n n s ni mo­ el i me­ ja se kul­ u­ a ko­u mo­ a­ d n t r j r mo da ima­ o. Mo­ a­ e br­ e da re­ ­ u­e­ m r t ž ag j te, da bu­ e­ e po­ ve­ e­ i kup­ u, on mo­ d t s ć n c ra da bu­ e u cen­ru, mo­a­e da bu­ e­e d t r t d t tran­ pa­ ent­ i i otvo­ e­ i. Ja uvek da­em s r n r n j pri­ er pro­ av­ a au­ o­ o­ i­a u ame­ ič­ m d c t m bl r kim fil­ o­ i­ a, gde na ve­i­ om par­ in­ m vm lk k gu sa sto­ti­na­ma au­to­mo­bi­la on tr­lja ru­ke kad mu na­­a­ i fa­ i­i­a ko­oj će da pro­ a il z m l j j d najgo­ i au­ o za naj­ e­ e pa­ e i zbog toga r t v ć r bude proglašen “prodavcem meseca”. To­ a vi­ e ne­ a. Ka­ a do­ e­ e sa va­ im g š m d đ t š smart te­e­o­ om, vi mo­ e­ e da kon­ ak­ l f n ž t t ti­ a­ e sle­ e­ eg pro­ av­ a ko­i je na pet­ r t d ć d c j sto me­a­a da­je i da vi­ i­e da vam ovaj t r l dt ov­ e ne nu­ i do­ ar po­ ao. I oni gu­ e. d d b s b Ta otvo­ e­ ost je iz­ ­ et­ o va­ na. Mi svi r n uz n ž mora­mo da se pri­la­go­di­mo to­me. xxx