GM Business & Lifestyle br.92 - Page 18

Naj­ eš­ e je teš­ o da­ a­ i re­ ept dru­ č ć k v t c gom i ka­ a­ i ne­ om ka­ o tre­ a da ra­ z t k k b di, ta­ o da ne bih hteo da to bu­ e k d pre­ten­ci­o­zno, ali jed­na od stva­ri za ko­u mi sma­ ra­ o da je va­ na je da j t m ž smo br­ o uči­i na vla­ ti­ im greš­ a­ a. z l s t k m Zna­ i, tre­ a omo­ u­ i­ i lju­ i­ a da pra­ č b g ćt dm ve greš­ e, ali tre­ a br­ o shva­i­i kad k b z tt ste na­ ra­ i­i greš­ u i što br­ e re­ ­ o­ p vl k ž ag va­ i. Či­ i mi se da je to mo­ da na­ t n ž ma po­mo­glo da ura­di­mo neš­to bo­lje. Zna­ i, greš­ e ko­e smo pra­ i­i u sa­ č k j vl mom ti­ u, u na­ i­ u ka­ o tim ra­ i, pa m čn k d i u lju­ i­ a ko­i su bi­i u ti­ u, sa fir­ dm j l m mama ko­je smo ku­po­va­li, a ko­je ni­su do­ ro ra­ i­e... su po­ o­ le da na­ ra­ i­ b dl m g p v mo ve­ i uspeh. Ja mi­ lim da je, po­ eb­ ć s s no u ovoj na­ oj s