GM Business & Lifestyle br.92 - Page 13

sa­ a mi­ li da je te­ e pro­ a­ i. Šta je re­ d s ž d t še­ je? Za Dod­ in­ a, ono je jed­ o­ tav­ n k s n s no: ne­ oj­ e im pro­ a­ a­ i; do­ u­ ti­ e m t d v t p s t da oni pro­ a­u sa­ i se­ i! d j m b Pri­mer zva­ni Ap­ple Dod­ ins su­ e­ i­ e da se uči na pri­ k g rš me­ u Ap­ lea či­i agen­ i pro­ a­e su tu r p j t d j da olak­ a­u i po­ r­ e pro­ es pro­ a­e, š j dž c d j za­ ­ i­ a­u­ i vi­ e kon­ ul­ a­ iv­ i pri­ tup. uz m j ć š s t t n s Ku­ ac ula­ i u Ap­ le pro­ av­ i­ u tač­ o p z p d nc n zna­u­ i šta že­i; od­ o­ or­ ost agen­ a j ć l g v n t pro­ a­e je da osi­ u­ a da ku­ ac do­ i­ d j g r p b je tač­ o ono što že­i i da ode ste­ av­ i n l k š po­ i­ iv­ o is­ u­ tvo sa Ap­ le­ m. Jer, za­ zt n k s p o klju­ u­e Dod­ ins, da­ aš­ ji ku­ ac že­i č j k n n p l da ku­ i, ne da mu se pro­ a. p d Ako ste agent pro­ a­e... d j Da­naš­nja re­še­nja Dod­ ins, me­ u­ im, pod­ e­ a i na još k đ t s ć jed­ u va­ nu či­ je­ i­ u ka­ a je reč o n ž n nc d pro­ a­i da­ as, a to je da kup­ i sa­ a, d j n c d pot­ u­ o dru­ a­ i­e ne­ o pre pet go­ p n g čj g di­ a, ima­u vi­ e in­ or­ a­ i­a ali ma­ je n j š f m cj n ras­ o­o­ i­ og pri­ o­ a, zbog če­ a se p l žv h d g Uzi­ a­u­ i sve u ob­ ir po­ to­i mno­ o m j ć z s j g na­ i­ a da se po­ ta­ e efi­ a­ ni­i. Dod­ čn s n k s j kins po­ i­ je sa­ o ne­ e. Pr­ o, tre­ a mn m k v b da bu­ e­ e si­ ur­ i da va­ e po­ na­ a­ je d t g n š z v n pro­z­ o­ a ne­ a ma­ e. Ako ko­ i­ nik i v d m n rs zna vi­ e o pro­z­ o­ u od za­ o­ le­ ih, š i v d p s n ko­i­ o će po­ e­ e­ ja on ima­ i u vas ili lk v r n t kom­ a­ i­u po tom pi­ a­ ju? Da­je, ko­ i­ p nj t n l r sti­ e nji­ o­ o zna­ je o pro­z­ o­ u da bi­ t h v n i v d ste ih po­ r­ a­i kad ku­ u­u. Ni­ a­ a ne­ dž l p j k d moj­ e bi­ i iz­ er­ i­ a­ i što oni zna­u to­i­ t t n vr n j l ko o va­ em pro­z­ o­ u ko­i­ o vi, već po­ š i v d lk ka­ i­ e da ste im­ re­ i­ ­ i­ a­ i i ude­i­ e im žt p s on r n lt kom­ li­ ent zbog to­ a. Bu­ i­ e sreć­ i p m g dt n što su oni prak­ ič­ o ura­ i­i vaš po­ ao t n dl s ume­ to vas i prak­ ič­ o ga po­ed­ o­ ta­ s t n j n s vi­i. Ko­ i­ ti­