GM Business & Lifestyle br.92 | Page 42

Korpo­ra­tiv­na kul­tu­ra ­ Iz­grad­nja kulture pro­ e­ a m n Sve­ ni smo da su je­ i­ o pro­ e­ e stal­ e, kao i da in­ tant re­ e­ ja za, na­z­ led slič­ e, pro­ le­ e s dn m n n s š n i g n b m ne po­ to­e. Re­ e­ ja - ni­ i su in­ tant, ni­ i su neš­ o što se jed­ o­ tav­ o mo­ e “pre­ o­ i­ a­ i”. Na re­ e­ s j š n t s t t n s n ž k pr t š nja ne gle­ a­ o kao na re­ ul­ at raz­ iš­ja­ ja bri­i­ant­ og po­e­ in­ a -in­ en­ o­ a ili ino­ a­ o­ a, već d m z t m l n lj n j d c v t r v t r kao na pro­z­ od kul­ u­ e pro­ e­ a ko­u pred­ ­ e­ e gra­ i i odr­ a­ a. i v t r m n j uz ć d ž v