GM Business & Lifestyle br. 96 | Page 44

Lifestyle Zdravlje i le­po­ta Za le­po­tu i zdra­vlje, ko­ji jed­no bez dru­gog ne idu, ključ­ne re­či su – pri­rod­ni pre­pa­ra­ti. Od ne­dav­ no ih tr­žiš­tu nu­di i Po­ljo­pri­vred­no-pče­lar­ska ga­zdin­stvo Sol­da­to­vić. Smeš­te­no na ob­ron­ci­ma So­ kol­skih pla­ni­na, u se­lu Ba­stav (na pu­tu od Va­lje­va ka Pec­koj i Lju­bo­vi­ji), da­le­ko od in­du­strij­skih za­ga­đi­va­ča, ga­zdin­stvo pro­iz­vo­di med, me­ša­vi­ne me­da i le­ko­vi­tog bi­lja, le­ko­vi­te ra­ki­je od me­da i pro­po­li­sa sa do­dat­kom bi­lja, a po­seb­no su, ka­žu, po­no­sni na do­ma­će ko­zme­tič­ke pro­iz­vo­de na ba­zi vo­ska i ete­rič­nih ulja pod ime­nom Hand­ma­de by Ma­ri­sol. Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja [email protected] P če­lar­stvo je tra­di­ci­ja po­ro­di­ce Sol­da­to­vić za­po­če­ta pre ne­ko­ li­ko ge­ne­ra­ci­ja. Pr­vo je bi­lo ho­ bi sta­ri­jih čla­no­va do­ma­ćin­stva, a on­da se zna­nje pre­no­silo s ko­le­na na ko­le­ no. Sva­ka ge­ne­ra­ci­ja je da­la svoj do­pri­ nos u osva­ja­nju i po­bolj­ša­va­nju teh­ni­ke