GM Business & Lifestyle br. 96 | Page 38

Disrupcija Neprijatnost pokreće kreativnost Ovih da­na se mno­go go­vo­ri o dis­rup­ci­ji. Či­ni se da svi že­le da bu­du de­srup­to­ri! Čud­ no je ko­li­ko dra­ma­tič­no se svet­ski po­gled na dis­rup­ci­ju pro­me­nio to­kom go­di­na... Pri­pre­mi­la: Ve­sna Ko­va­če­vić [email protected] K a­da sam ja bio kli­nac, dis­ rup­ci­ja je bi­la neš­to sa čim druš­tvo ni­je hte­lo ni­ka­kve ve­ze. Ona je bi­la pre­te­ća i sko­ro na­ sil­na po pri­ro­di. To je i za­to što je na­še de­tinj­stvo bi­lo vre­me ka­da se po sva­ku ce­nu iz­be­ga­va­lo da se bu­ de ne­pri­ja­tan. Mi ni­smo go­vo­ri­li o