GM Business & Lifestyle br. 96 | Page 21

Bo­ris Vu­kić [email protected] Na mla­đim svet osta­je, čim sta­ri­ji do­ne­su ta­kvu od­lu­ku - dav­no je pri­ me­tio Duš­ko  Ra­do­vić. U po­ro­dič­nim kom­pa­ni­ja­ma i sta­ri­ja i mla­đa ge­ne­ ra­ci­ja ka­ko vre­me pro­la­zi po­sta­je sve mla­đa i mla­đa. “Ni­je još zreo”, krat­ ko je od­go­vo­rio ži­vah­ni se­dam­de­set pe­to­go­diš­nji osni­vač na mo­je pa­žlji­ vo po­sta­vlje­no pi­ta­nje ka­da mi­sli da pre­pu­sti ope­ra­tiv­no vo­đe­nje kom­pa­ ni­je svom pe­de­se­to­go­diš­njem si­nu. Pi­ta­nje sam mu po­sta­vio u opuš­te­noj at­mos­fe­ri u ko­joj smo na­zdra­vlja­li ro­đe­nju unu­ka si­na nje­go­vog, “ne­zre­ log”, i ve­ro­vat­no je ta pri­go­da uti­ca­la da ne bu­de grub po­put jed­nog nje­ go­vog vrš­nja­ka: „Ti ho­ćeš da me ubi­ješ, šta ho­će­te da umrem... ka­kve su to glu­po­sti, pla­ni­ra­ti ka­da ćeš se po­vu­ći ... šta da ka­žem tog i tog da­na ja ne­ ću vi­še da vo­dim ovu kom­pa­ni­ju ... to je moj ži­vot...” Se­bič­no. Još ne­ko ima pra­vo na svoj ži­vot. S va­ki osni­vač mo­ra da ka­že svom na­sled­ni­ku ka­da pla­ni­ ra da pre­sta­ne da ope­ra­tiv­no vo­di kom­pa­ni­ju. Ne sa­mo da sma­tram, već sam si­ gu­ran i naj­to­pli­je pre­po­ru­ču­jem da