GM Business & Lifestyle br. 90 | Page 48

stva­ i­ a si­ u­ ­ i­a je dru­ a­ i­a. Si­ u­ an r m t ac j g čj g r sam da sva­ o od vas ima ba­ em de­ k r set ro­ ov­ i­ a ko­i sto­e ured­ o slo­ e­ k nk j j n ž ni i če­ a­u da osmi­ li­ e neš­ o kre­ tiv­ k j s t t a­ no. Imao sam ide­u da od po­ lov­ ih j s n part­ e­ a tra­ im do­ i­e­ e a ne­ o­ iš­ e­ n r ž bj n k r ć ne ro­ ov­ i­ e i da on­ a or­ a­ i­ u­e­ o k nk d g nz j m pro­ a­u tih ro­ ov­ i­ a i da ce­o­ up­ i d j k nk l k n pri­ od ide de­ i bez ro­ i­ elj­ kog sta­ h c dt s ra­ ja. Ako ne­ o že­i da mi “pre­ t­ e” n k l om ovu ide­u, bi­ u pre­ a­ o­ o­jan. j ć z d v l Pre­ ­ me­ a­ a­ je sred­ ta­ a us r v n s v za po­ lo­ e k n Još na­ red­ i­a va­ i­an­ a pret­ od­ p nj rj t h nog pred­o­ a je­ te pred­ ­ re­ i­ i da­ l g s up d t va­ je po­ lo­ a ta­ o što će­ e oba­ e­ ti­ n k n k t v s ti po­ lov­ e part­ e­ e da će­ e ove go­ s n n r t di­ e, ume­ to po­ lo­ a re­ re­ en­ a­ i­ n s k n p z t c je, sla­ i sa­ o elek­ ron­ ke če­ tit­ e. U t m t s s k isto vre­ e mo­ e­ e re­ i svi­ a ko­i že­ m ž t ć m j le neš­ o da vam po­ lo­ e da ta sred­ t k n stva da­u or­ a­ i­ a­ i­i ko­u po­ r­ a­ a­ e. j g nz cj j dž v t Sta­ i­ e i po­ o­ i­ e nt m zt Sta­ i i po­ o­ i da­ as je ve­ ­ a ri­ t m ć n om skant­ o. Ko zna ka­ o se mo­ e za­ r­ i­ i?! n k ž v št Ipak vre­ i po­ u­ a­ i. Se­ am se da je moj d k š t ć otac jed­ om, u uli­ i ko­a se da­ as zo­ n c j n ve Kne­ i­ je Zor­ e, po­ i­ ao de­ e ko­e je gn k dg t j pa­o kroz pro­ or sa pr­ og spra­ a i od­ l z v t ve­ ao ga u bol­ i­ u. Po­ le je to de­ e taj z nc s t xxx do­ a­ aj is­ ri­ a­o kao pri­ u ko­u je ob­ g đ p č l č j ja­ io “Po­i­ i­ in za­ av­ ik”. To­i­ o sam bio v ltk b n lk po­ o­ an ia­ o de­ e ni­e zna­o ime čo­ e­ n s k t j l v ka ko­i ga je od­ e­ ao u bol­ i­ u. Si­ u­ ­ i­a j v z nc t ac j ne mo­ a da bu­ e ta­ o dra­ a­ ič­ a. Ne­ r d k m t n ko­ e će se za­ la­ i­ i ko­a u sne­ u, ne­ o m g vt l g k će se okli­ nu­ i na uli­ i, ne­ o­ e će se iz­ z t c k m du­ a­ i gu­ a. Ako smo svi deo jed­ e za­ v t m n jed­ i­ e, on­ a je lo­ ič­ o da se oslo­ i­ o nc d g n nm jed­ i na dru­ e. n g Pod­ ­ a­ a­ je uč v n Pod­ ­ i­ e ne­ og ne­ oj veš­ i­ i ili zna­ uč t k k tn nju ko­i su mu bit­ i, a ko­e vi po­ e­ u­ j n j s d je­ e. U sve ovo se ukla­ a­u i si­ u­ ­ i­e t p j t ac j ka­ a ro­ i­ e­ji­ a po­ a­ u­e­ e ka­ o se d dt l m k z j t k ko­ i­ ti i-mejl, kom­ i­i­ om de­ e­ u ka­ o rs šjn t t k se vo­ i bi­ ikl, ko­e­ i ka­ o se svi­ a gi­ z c l g k r ta­ a... Sa­ o je va­ a maš­ a ogra­ i­ e­ je. r m š t nč n Bu­ i­ e vi pr­ i dt v Ovo je vre­ e u ko­ e sva­ o­ e svaš­ m m k m ta ne­ o­ ta­e. Pri to­ e ne mi­ lim sa­ o d s j m s m na ma­ e­ i­al­ a do­ ra, već i na neš­ o t rj n b t što svi­ a ne­ o­ ta­e a ni­ o da se usu­ m d s j k di da tra­ i – za­ r­jaj, le­ a reč, tre­ u­ ž gl p n tak u ko­ e će nam se ne­ o iz­a­ a­ i... m k j d t Ohra­ ri­ e ih da se po­ re­ u b t k n Dok ovo pi­ em raz­ iš­jam šta sam već š m l ura­ io, a šta me tek oče­ u­e. Mi­ lim da d k j s sam naj­ eš­ e ra­ io upra­ o ovo. Ohra­ ri­ č ć d v b vao sam lju­ e da se po­ re­ u i da kre­ u u d k n n ono o če­ u su do ta­ a maš­ a­i. m d t l Jav­ a po­ va­a n h l Jav­ e mre­ e su ide­ l­ a pri­i­ a da n ž an lk po­ va­i­ o ne­ og ko­ e že­i­ o da h lm k m lm ulep­ a­ o ži­ ot. Ko­i­ o lju­ i ste jav­ š m v lk d no po­ va­i­i u pro­ e­ lih go­ i­ u da­ h ll t k dn na? Ako ni­ og ni­ te, eto pri­i­ e da to k s lk ura­ i­ e još ko­i­ o danas. Ako ne zna­ dt lk te ko­ a će­ e pr­ og, eto po­ i­ li­ e ko g t v ms t vam je tre­ ut­ o pred oči­ a... n n m Za­ rš­ i ci­ at v n t Na­ eo sam sa­ o ne­ e pri­ e­ e ka­ v m k m r