GM Business & Lifestyle br. 90 | Page 40

stavljaju po­ ro­ a­ e ko­i no­ i­ t š č j s vu teh­ o­o­ i­u ko­ i­ te za upra­ n l gj rs vlja­ je ter­ o­ ta­ i­ a, ra­ ve­ om n m s tm s t i mno­ o­ roj­ im kuć­ im ure­ a­ g b n n đ ji­ a (od veš ma­ i­ a do ke­ le­ a), m šn t r u 2015. go­ i­ i će upra­ o kom­ dn v pa­ i­e bi­ i te ko­e će ku­ o­ a­ i, nj t j p v t pla­ a­ i ili ko­ i­ ti­ i vi­ e od 60% ć t rs t š od pro­ e­ je­ ih mi­i­ar­ u be­ ič­ c n n lj d ž nih ure­ a­a no­ i­ e teh­ o­o­ i­e. đ j sv n l gj Har­ ver­ ka osno­ a ta­ ve teh­ d s v k no­o­ i­e će na glo­ al­ om ni­ ou l gj b n v vre­ e­ i oko 10 mi­i­ar­ i do­a­ a, d t lj d l r ali ono što je naj­ red­ i­e po­ e­ v nj m na je da će uslu­ e ko­e će ona g j obez­ e­ i­ i do­ ti­ a­ i 70 mi­i­ar­ b dt s z t lj di do­a­ a. l r • Dro­ o­ i n v Oni će u 2015. go­ i­ i ima­ i dn t vi­ e­ tru­ u na­ e­ u u in­ u­ tri­i i š s k m n d s j or­ a­ i­ a ci­ il­ e vla­ ti. De­o­t­ e g nm v n s l it pred­ i­ a pro­ a­u oko 300.000 vđ d j bes­ i­ot­ ih le­ e­i­ a u ci­ il­ e svr­ pl n t lc v n he, pa će broj po­ ta­ lje­ ih je­ i­ s v n d ni­ a po­ a­ ti na vi­ e od jed­ og c r s š n mi­i­ ­ a. Ia­ o će kon­ u­ en­ i ku­ l on k z m t pi­ i ve­ i­ u je­ i­ i­ a, ve­ i deo t ćn dnc ć stvar­ e vred­ o­ ti ostva­ i­ e se n n s rć nji­ o­ om upo­ re­ om u pred­ ­ h v t b u ze­ i­ a. ćm • Tr­ ­ i­ en­ i­ ­ al­ i od m z on n štam­ a­ i p č U sve­ u će 2015. go­ i­ e bi­ i t dn t pro­ a­ o go­ o­ o 200.000 tr­ di­ d t t v o­ men­ i­ ­ al­ ih štam­ a­ a u vred­ z on n p č no­ ti od 1,6 mi­i­ar­ i ame­ ič­ ih s lj d r k do­a­ a. De­o­t­ e pro­ e­ ju­e da l r l it c n j će oko 80% ukup­ e vred­ o­ ti n n s svih tr­ ­ i­ en­ i­ ­ al­ ih štam­ a­ od m z on n p ča bi­ i u ru­ a­ a pred­ ­ et­ ika t k m uz n xxx