GM Business & Lifestyle br. 90 | Page 16

Mo­ti­va­ci­ja Suvla­sniš­tvo kao na­ in č na­ ra­ i­ a­ ja g đv n Kre­ i­ o od prav­ e de­ ­ i­ i­e - su­ vo­i­ a ili su­ la­ niš­ vo je si­ u­ ­ i­a ka­ a vi­ e oso­ a ima pra­ o nm n fin c j s jn v s t t ac j d š b v svo­i­ e na jed­ oj stva­ i, u ovom slu­ a­u nad or­ a­ i­ a­ i­om. Ka­ a su­ la­ niš­ vo na­ ta­e, ka­ a se jn n r č j g nz cj d v s t s j d do­ e­ju­e ili sti­ e i ka­ o da to sve za­ed­ o ima smi­ la, te­ a su ovog član­ a. d l j č k j n s m k Dr Zve­zdan Hor­vat [email protected] I de­a su­ la­ niš­ va je usko po­ j v s t ve­ a­ a sa ide­om mo­ i­ a­ i­e, z n j tv cj tj. pret­ o­ ta­ lja­ o da je su­ la­ p s v m v snik mo­ i­ i­ an da ula­ e što se­ e što tvs ž b svoja sred­ tva u uspeh or­ a­ i­ a­ i­e. s g nz cj Može­ o da raz­i­ u­e­ o dve si­ u­ ­ m lk j m t a ci­e ka­ o se do­a­ i do su­ la­ niš­ va: j k l z v s t pri osni­ a­ ju or­ a­ i­ a­ i­e ili to­ om v n g nz cj k