GM Business & Lifestyle br. 90 | Page 10

Mar­ke­ting Ka­ko naj­bo­lje B2B prak­se pre­ e­ ti u v s B2C mar­ke­ting stra­te­gi­je? Od­go­vor na pi­ta­nje iz na­slo­va da­je Ju­stin Gray, CEO Le­adMD-a, kom­pa­ni­je ko­ju je, ka­ko sam ka­ e, osno­ ao 2009. go­ i­ e sa vi­ i­om tran­ or­ a­ i­e tra­ i­ i­ ­ al­ ih ba­ ič­ ih mar­ e­ in­ kih ak­ ž v dn zj s m cj d c on n z n k t š ci­a kroz ko­ iš­ e­ je mar­ e­ ing re­ e­ ja ba­ i­ a­ ih na clo­ ­ u, uklju­ u­u­ i mar­ e­ ing au­ o­ a­ i­ a­ i­ j r ć n k t š n zr n ud č j ć k t t m tz c ju i CRM. On je proš­e go­ i­ e kre­­ ao pla­ or­ u za uče­ je sa ci­jem da po­ og­ e mar­ e­ a­ i­ a da l dn ir t m n l m n k t rm po­ e­ a­u svoj MROI pru­ a­ jem kon­ i­ nog, na za­ a­ i­ a za­ no­ a­ og uče­ ja u krat­ im se­ i­a­ a. v ć j ž n cz d cm s v n n k sj m