GM Business & Lifestyle #126 Br. 126 - Page 12

Sistemska organizacija Opisi radnih mesta Ponovno pronalaženje svrhe opisa radnih mesta... Ivan Marković, iConsult N aš posao često zahteva veoma složene razgovore sa ljudima koji nisu iz lju- dskih resursa, pretežno direktorima i menadžerima na visokim pozicijama u organizacijama sa kojima radimo. Kako bismo mogli da damo pre- dloge i vidimo kakav je sistem moguće izraditi vrlo često se de- šava da su nam potrebni opisi ra- dnih mesta. „Nema problema, poslaće vam