GM Business & Lifestyle #125 GM 125 PDF - Page 20

Liderstvo Liderske veštine 4. industrijske revolucije Samo zato što će na budućem radnom mestu ljudima biti „kolege” veštačka inteligencija i botovi, ne znači da ljudske liderske veštine neće biti potrebne, ističe Bernard Mar u svom tekstu nedavno objavljenom na Linkedinu. On smatra da će, u stvari, liderske veštine biti od vitalnog značaja za uspeh u svetu sutrašnjice koji pokreće tehnologija, koji se brzo kreće i odlikuje se konektivnošću, ali da će se od lidera zahtevati da se prilagode novim realnostima 4. industrijske revolucije da bi bili uspešni. Pripremila: Vesna Kovačević [email protected] P ojedinci imaju urođene li- derske sposobnosti, ali li- derske veštine se, srećom, mogu i naučiti. Mar je uveren da se i stručnost koju će od lidera zahte- vati buduće radno mesto takođe može naučiti, ako postoji do- voljno strasti da se to uradi. On zato skreće pažnju na neke po- trebne veštine koje će se tokom Četvrte industrijske revolucije po- drazumevati.