GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 31

Kako je objasnio Eugeniu Osmo- cheschu, menadžer IFC Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji, najavljeno smanjenje admi- nistrativnog opterećenja nalazi se u najvažnijoj fazi – fazi analize preporuka za pojednostavljivanje administrativnih procedura u nadležnih dvadeset organa i ministarstava. Preporuke su rezultat detaljne analize svih 680 postupaka i procedura iz različitih oblasti i industrija, ali i razgovora sa preko dve stotine malih i srednjih preduzeća i više sektorskih udruženja u petnaest gradova Srbije, kao i odlične saradnje sa Republičkim sekretarijatom za javne politike. e-Papir „Projekat e-PAPIR je Vladin reformski projekat na kome javna uprava već dve godine predano radi uz koordinaciju Republičkog sekretarijata za javne politike. Ono što projektom ePapir želimo da postignemo je smanjenje administrativnog opterećenja privrede kroz analizu, optimizaciju i digitalizaciju administrativnih postupaka. Ovo ćemo uraditi sistemski, obuhvatanjem svih postojećih postupaka na republičkom i pokrajinskom nivou, u sistemu javne uprave. Naš krajnji cilj je da do kraja projekta svako od nas, vas, vaših kolega – čitava privreda – svoje administrativne obaveze završava online, iz svojih kan- celarija. Rezultati i uspeh ove reforme u velikoj meri zavise od privrednika, njihove spremnosti da budu ravnopravni partner javnoj upravi u ovom projektu. Prvi re- zultati su već tu, ukidanjem M4 i MUN obrasca u narednoj godini, procenjuje se ušteda privredi u iznosu od oko tri milijarde dinara“, naglasila je na panelu Bojana Tošić, direktorka Republičkog se- kretarijata za javne politike. Važnost projekta „Važno je naglasiti da se ovde radi o sistemskom projektu, koji ne pokušava da reši samo najkritičnije probleme u pojedinim oblastima, već cilja sve ad- ministrativne postupke u kojima pri- vrednici komuniciraju sa javnim sektorom, kad god im treba neka dozvola, licence, saglaslosti, uverenja ili imaju zakonsku obavezu da prijave porez, radnike, plate carinu i sl. Ogroman je posao da se preko 2.000 ovih postupaka u nadležnosti različitih organa optimizuje, zbog čega je veoma važno da imamo tehničku podršku, između ostalih i IFC-a, koji ima puno međunarodnog iskustvao u ovoj oblasti”, podsetila je Katarina Obradović Jovanović, pomoćnica ministra privrede u Vladi Republike Srbije. O važnosti optimizacije administra- tivnih postupaka iz ugla privrede govorio je Mihailo Vesović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije: „Vrlo je važno da privreda bude upoznata sa svim aktivnostima državne uprave, da joj se prenese svaka poruka koja na bilo koji način utiče na unapređenje poslovnog ambijenta, što je u ovom slučaju kroz optimizaciju administrativnih postupaka. Zato je PKS podržala projekat IFC, i zato je bitno da smo u prethodnom periodu ovu poruku preneli našim članicama, ali i uključili ih u anketu o administrativnim postupcima, tražeći njihove stavove o tome koliko su te procedure komplikovane i koliko vremena oduzimaju. Administracija koja nije u službi privrede i građana, znači da postoji samo sebe radi. Upravo zato treba pozdraviti napore za unapređenje administracije, a svakako pozdravljamo sve aktivnosti vezane za stvaranje predvidivog poslovnog okruženja. To je veoma značajno sa aspekta konkurentnosti domaće privrede i privlačenja novih investicija.” Cilj trogodišnjeg Projekta za una- pređenje poslovnog okruženja je sma- njenje administrativnog opterećenja za privredu, pojednostavljivanjem čak 1.750 administrativnih postupaka – licenci, do- zvola, saglasnosti i drugih dokumenata, omogućavanje elektronskog izdavanja sto dozvola, te uklanjanje praksi koje ne- gativno utiču na razvoj konkurencije.