GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 43

Kvalitetna radna sredina danas se ističe pouzdanim ljudima koji su zadovoljni svojim poslom, usredsređeni na usvajanje novih znanja i veština i spremni da napreduju, čime doprinose ličnom razvoju, ali i razvoju kompanije. Da bi se postigla uspešna organizacija potrebna je dobra komuni- kacija na svim nivoima i konstantan rad na unapređenju odnosa zaposlenih. Stvaranje pozitivnog i podsticajnog okruženja danas treba da bude jedan od glavnih zadataka svakog menadžera koji je odgovoran za zaposlene. Međutim, interna komunikacija ili komunikacija sa zaposlenima unu- tar kompanije se često zapostavlja u odnosu na onu sa spoljnim okruženjem. S ve do razvoja digitalnog doba interna komunikacija se zasnivala na sastancima, oglasnim tablama i internim novinama, ali i dodatnim aktivnostima kao što su zajednička druženja. Digitalno doba je veći deo komunikacije prenelo na računare, a jačanjem interneta i posebno intraneta (interne mreže u jednoj organizaciji) alati za unutrašnju komunikaciju doživljavaju ekspanziju. Poseban team building Međutim, u poslednje vreme jedan od alata se posebno izdvaja. Naime, sve više kompanija pokreće svoje interne sportske, odnosno trkačke timove. Zaposleni zajedno idu na trke i zajedno slave svoje istrčane kilometre. Formiranje trkačkih timova unutar kompanija, kao vid team bu- ildinga, trend je koji je mnogo vi- še od puke zabave i rekreacije. Za- jednička druženja van radnog vre- mena, s ciljem osnaživanja i una- pređenja međuljudskih odnosa, pokazala su se kao izuzetno efikasno sredstvo za motivisanje zaposlenih, ali i za promovisanje važnosti interne ko- munikacije. B2Run B2Run, najveći serijal korporativnih trka u svetu, na jednom mestu okuplja zaposlene iz brojnih kompanija, ko- ji udruženi u ekipe brane boje svo- jih timova pod sloganom „Cela kom- panija, jedan tim!“. Pravilo je da se trka organizuje četvrtkom posle posla, tako da predstavlja idealnu priliku za bolju povezanost sa kolegama van radnog okruženja, što svakako utiče i na bolju motivisanost zaposlenih. Projekat B2Run, sprovodeći u delo ideju o team buildingu uz sportske aktivnosti, približio je i Beograd sve- tskim metropolama, budući da se srpska prestonica, kao jedan od naj- većih poslovnih centara u regionu, od ove godine našla među 45 gradova iz 11 zemalja u kojima se uspešno organizuju B2Run poslovne trke, koje okupljaju preko 250.000 učesnika iz 9.500 različitih kompanija. Prva B2Run Serbia trka, namenjena isključivo poslovnoj zajednici, održana je 4. oktobra kod Belexpocentra na Novom Beogradu. Osim promocije sporta i zdravog načina života, poslovna trka B2Run je odlična platforma upravo za