GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 22

narednom periodu treba da se ostvari i dodatna korist kroz smanjenje tro- škova održavanja, upravljanja i mi- gracije podataka. Kroz vrlo sadržajna predavanja pri- sutni na konferenciji su mogli da se bliže upoznaju i sa blockchain te- hnologijom, mogućnostima da je pre- duzeća koriste u svom poslovanju, primerima njene upotrebe u različitim industrijama, kao i izazovima koje to donosi i načinu na koji Oracle adresira ove izazove. Stručnjaci kompanije domaćina takođe su objasnili viziju i strategiju Oracle autonomne cloud platforme, odnosno autonomnih cloud servisa, kao i viđenje primene IoT rešenja, posebno u razvoju koncepta pametnih gradova. xxx Šestočasovni „let“ kroz cloud i dru- ge inovativne tehnologije, na ko- ji je učesnike konferencije povela „posada“ sastavljena od stručnjaka Oraclea, uspešno je „prizemljen“ pre- davanjem Mine Mićanović, Cloud Platform Representativea, koja je u ime organizatora zatvorila skup.