GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 20

Oracle IMPACT Day Državni Oracle Cloud U organizaciji kompanije Oracle Srbija i Crna Gora, u hotelu „Metropol“ u Beogradu, 25. sep- tembra 2018. održana je konferencija Oracle IMPACT Day, u okviru koje je, kao centralna tema, predstavljanjen zajednički projekat Vlade Republike Srbije i Oracla – Državni Oracle Cloud, mo- derna i sigurna platforma elektronske uprave za pružanje efikasnih usluga građanima, privredi i državi i zaštitu privatnosti podataka. N aime, Kancelarija za infor- macione tehnologije i ele- ktronsku upravu Vlade Re- publike Srbije i kompanija Oracle, posredstvom sertifikovanih partnera, potpisali su državni ugovor o nabavci hardvera i licenci koji će državnoj upravi omogućiti objedinjavanje, cen- tralizaciju i konsolidaciju baza po- dataka i softverskih proizvoda na kojima se zasnivaju neke od najbitnijih evidencija u Srbiji - registar građana, ličnih karti, adresnih podataka, sistem za objedinjavanje i razmenu podataka unutar državnih organa i mnogih drugih. Centralizacija najbitnijih dr- žavnih IT sistema je omogućena zahvaljujući najsavremenijem IT si- stemu - Državnom Oracle Cloud si- stemu, koji predstavlja modernu i sigurnu platformu za razvoj državne