GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 4

Impressum

Impressum

Izdavač Internet ogledalo Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga ( INTO d . o . o .) Beograd - Zemun , Gradski park 2 ( Hala " Pinki ") t . r . 145-7386-30 ( Marfin banka )
dr Ra do van Bi go vić ( 1956-2012 ) pro fe sor Pra vo slav nog bo goslov skog fa kul te ta Uni ver zite ta u Be o gra du i sta re ši na ma na sti ra Sve tog ar han ge la Ga vri la u Ze mu nu dr Zo ri ca To mić , pro fe sor Fi lo lo škog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du i Fa kul te ta za kul tu ru i me dije Me ga trend uni ver zi te ta , autor vi še knji ga iz obla sti ko mu ni ko lo gi je
Direktor Zoran Kovačević
Glavna i odgovorna urednica Vesna Kovačević
Urednica rubrike Putovanja i turizam Nina Kovačević
Saradnici dr Zorica Tomić , prof . dr Radovan Bigović , dr Milan Nešić , Mirjana Čizmarov , dr . Vladimir Sakač , Zvezdan Horvat , mr Tatajana Bajalović , Branko Đaković , dr Nebojša Savić , Dragan Ćirić , Ashok Murty , Vladimir Majstorović , Goran Kastratović , prof . dr Dragica Tomka , mr Milenko D . Đurić , Nebojša Carić , Dušan Katilović , Bo ris Vukić , dr Zve zdan Đu rić , dr Nikola Čanak , prof . dr Mir ja na Ra do vić Mar ko vić , Sne ža na Mol do van Mi lo še vić , mr Dejan Miletić , Predrag Milićević
Prelom & Design Veljko Kovačević
Video & Editing Veljko Kovačević
Kontakt
e-mail : redakcija @ gmbusiness . biz
www . gmbusiness . biz Online izdanje
CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije , Beograd
005
GM Business & Lifestyle / glavni i odgovorni urednik Vesna Kovačević . - 2006 , br . 1 ( januar ) - . - Zemun ( Gradski park 2 ) : Internet ogledalo , 2006- ( Beograd : AMD Sistem ). - 27 cm
ISSN 1452-3175 = GM Business & Lifestyle COBISS . SR-ID 127672844
Bran ko Đa ko vić , su vla snik ne ko li ko fir mi za raz voj me na dže ra i or ga ni za ci ja koje u Ve li koj Bri ta ni ji i SAD ser vi si ra ju MPA , Zo nic gro up i Ra dley Ho u se In sti tu te , a od sko ro u Sr bi ji i re gi o nu su pri sut ni pod ime nom To ma to To ma to Com muni ca ti ons . Uče stvo vao u pla ni ra nju i iz vo đe nju sto tina me nadž ment raz voj nih pro je ka ta i tre nin ga u naj većim svet skim fir ma ma
Dr . Vla di mir Sa kač , ma gistar na u ka iz obla sti kli ničke far ma ko lo gi je , asi stent na Me di cin skom fa kul te tu Uni ver zi te ta u No vom Sa du , u dva na vra ta se kre tar , a po tom i pred sed nik In terni stič ke sek ci je Dru štva le ka ra Voj vo di ne , Srp skog le kar skog dru štva , sa rad nik Evrop ske aka de mi je na u ka i umet no sti
Dejan Šapić , marketing konsultant , vlasnik agencije Šapić Consulting . Objavio je sedam ilustrovanih knjiga o marketingu , medijima i promociji . Tržišnim komunikacijama se bavi poslednjih 13 godina u segmentima : pozicioniranje firme , kreiranje korporativnog identiteta , unapređenje imidža , razvoj brendova , unapređenje prodaje i media planiranje
Nina Kovačević , master turizmolog dr Zve zdan Hor vat , partner i direktor Adi zes So ut he ast Euro pe , Se ni or As so ci a- te Adi zes In sti tu te San ta Bar ba ra
Nemanja Pašalić , završio studije u oblasti menadžmenta u kulturi i umetnosti i napredne dodiplomske studije na Beogradskoj otvorenoj školi ; master ( MBA ) iz oblasti međunarodnog poslovanja završio u Italiji 2009 . godine sa dodatnim usavršavanjima u Francuskoj i Nemačkoj
dr Momčilo Talijan , redovni profesor Beogradskog univerziteta , radno angažovan na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i na više poslovnih fakulteta za obrazovanje kadrova za poslovnu bezbednost i policiju u Srbiji i Republici Srpskoj
Ashok Mur ty , po for mal nom obra zo va nju ar hi tek ta , po za ni ma nju sti li sta . Ba vi se staj lin gom kao bit nim ob li kom ne ver bal ne ko muni ka ci je . Pu tem tre nin ga i pre da va nja po ku ša va da po mog ne što ve ćem bro ju lju di da shva te da for mi ranje sop stve nog sti la pod razu me va u mno go ma njoj me ri no vac , a mno go vi še po zna va nje se be
Impressum Izdavač Internet ogledalo Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga (INTO d.o.o.) Beograd - Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki") t.r. 145-7386-30 (Marfin banka) Direktor Zoran Kovačević Glavna i odgovorna urednica Vesna Kovačević Urednica rubrike Putovanja i turizam Nina Kovačević Saradnici dr Zorica Tomić, prof. dr Radovan Bigović, dr Milan Nešić, Mirjana Čizmarov, dr. Vladimir Sakač, Zvezdan Horvat, mr Tatajana Bajalović, Branko Đaković, dr Nebojša Savić, Dragan Ćirić, Ashok Murty, Vladimir Majstorović, Goran Kastratović, prof. dr Dragica Tomka, mr Milenko D. Đurić, Nebojša Carić, Dušan Katilović, Bo­ris Vukić, dr Zve­zdan Đu­rić, dr Nikola Čanak, prof. dr Mir­ja­na Ra­do­vić Mar­ko­vić, Sne­ža­na Mol­do­van Mi­lo­še­vić, mr Dejan Miletić, Predrag Milićević Prelom & Design dr Ra­do­van Bi­go­vić (1956-2012) pro­fe­sor Pra­vo­slav­nog bo­go­ slov­skog fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­ te­ta u Be­o­gra­du i sta­re­ši­na ma­na­sti­ra Sve­tog ar­han­ge­la Ga­vri­la u Ze­mu­nu dr Zo­ri­ca To­mić, pro­fe­sor Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du i Fa­kul­te­ta za kul­tu­ru i me­di­ je Me­ga­trend uni­ver­zi­te­ta, autor vi­še knji­ga iz obla­sti ko­mu­ni­ko­lo­gi­je Bran­ko Đa­ko­vić, su­vla­snik ne­ko­li­ko fir­mi za raz­voj me­na­dže­ra i or­ga­ni­za­ci­ja ko­ je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i SAD ser­vi­si­ra­ju MPA, Zo­nic­gro­up i Ra­dley Ho­u­se In­sti­tu­te, a od sko­ro u Sr­bi­ji i re­gi­o­nu su pri­sut­ni pod ime­nom To­ma­to To­ma­to Com­mu­ ni­ca­ti­ons. Uče­stvo­vao u pla­ni­ra­nju i iz­vo­đe­nju sto­ti­ na me­nadž­ment raz­voj­nih pro­je­ka­ta i tre­nin­ga u naj­ve­ ćim svet­skim fir­ma­ma dr Zve­zdan Hor­vat, partner i direktor Adi­zes So­ut­he­ast Euro­pe, Se­ni­or As­so­ci­a­ te Adi­zes In­sti­tu­te San­ta Bar­ba­ra Dr. Vla­di­mir Sa­kač, ma­gi­ star na­u­ka iz obla­sti kli­nič­ ke far­ma­ko­lo­gi­je, asi­stent na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u No­vom Sa­du, u dva na­vra­ta se­kre­tar, a po­tom i pred­sed­nik In­ter­ ni­stič­ke sek­ci­je Dru­štva le­ka­ra Voj­vo­di­ne, Srp­skog le­kar­skog dru­štva, sa­rad­nik Evrop­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti Nemanja Pašalić, završio studije u oblasti menadžmenta u kulturi i umetnosti i napredne dodiplomske studije na Beogradskoj otvorenoj školi; master (MBA) iz oblasti međunarodnog poslovanja završio u Italiji 2009. godine sa dodatnim usavršavanjima u Francuskoj i Nemačkoj Dejan Šapić, marketing konsultant, vlasnik agencije Šapić Consulting. Objavio je sedam ilustrovanih knjiga o marketingu, medijima i promociji. Tržišnim komuni- kacijama se bavi poslednjih 13 godina u segmentima: pozicioniranje firme, kreiranje korporativnog identiteta, unapređenje imidža, razvoj brendova, unapređenje prodaje i media planiranje dr Momčilo Talijan, redovni profesor Beogradskog uni- verziteta, radno angažovan na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i na više poslovnih fakulteta za obrazovanje kadrova za poslovnu bez- bednost i policiju u Srbiji i Republici Srpskoj Nina Kovačević, master turizmolog Ashok Mur­ty, po for­mal­nom obra­zo­va­nju ar­hi­tek­ta, po za­ni­ma­nju sti­li­sta. Ba­vi se staj­lin­gom kao bit­nim ob­li­kom ne­ver­bal­ne ko­mu­ ni­ka­ci­je. Pu­tem tre­nin­ga i pre­da­va­nja po­ku­ša­va da po­mog­ne što ve­ćem bro­ju lju­di da shva­te da for­mi­ra­ nje sop­stve­nog sti­la pod­ra­ zu­me­va u mno­go ma­njoj me­ri no­vac, a mno­go vi­še po­zna­va­nje se­be Veljko Kovačević Video & Editing Veljko Kovačević Kontakt e-mail: [email protected] www.gmbusiness.biz Online izdanje CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 005 GM Business & Lifestyle / v�f����Fv�f�&�W&VF斲fW6���fH�Wf�Hr��#b��'"����V"�����V�V��w&G6��&�"�����FW&�WB�v�VF���#b��&V�w&B��@�6�7FVҒ��#r6Ф�54�CS"�3sR�t�'W6��W72bƖfW7G��P�4�$�52�5"ԔB#scs#�C@