GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 27

i prepoznavanje potrebe za tim. Ne računaju se oni koji su samo dobili tu funkciju ali ne poznaju dovoljno dobro proces i ne prate ga na pravi način. Možda imaju detaljne hodograme, dijagrame… Pitanje je ko ih je kreirao, kada su ih poslednji put posmatrali ili koristili za donošenje nekih odluka, promena ili kada su ih poslednji put revidirali. Kod poznavanja procesa se najčešće oslanjamo na rukovodioce odeljenja, a oni na svoje zaposlene. Međutim, u praksi problemi koji se javljaju najčešće nisu unutar orga- nizacionih celina već između, u “be- scarinskoj zoni“, u “praznom pro- storu”, gde proces stoji u modu če- kanja, traženja, ponavljanja, grešaka ili vraćanja. Poznavanje procesa je osnovni kvalitet koji najviše utiče na našu sposobnost da ga održavamo, prilagođavamo i unapređujemo. Praćenje procesa Sledeći kvalitet posle poznavanja procesa je još kompleksniji, a to je praćenje procesa, odnosno praćenje parametara u samom procesu. Preci- zna geografska karta će nas odvesti do cilja, ali dobar GPS će nas dovesti za najkraće vreme i sa najmanje troškova. U praksi uglavnom imamo početne i krajnje podatke ili još po neku usputnu informaciju, protočno vreme, troškove po jedinici proizvoda, gde su bili najveći zastoji… To su uglavnom “mrtvi” podaci od juče, na koje reagujemo kada je već kasno i preostaje nam samo da tra žimo krivce, krivci traže razloge, i tako ukrug. Kada nam se problemi preliju krećemo da menjamo ili da tražimo “pravog” čoveka za to radno mesto i jedno vreme smo mirni dok ne naiđe sledeći talas. Nov metod rada Ako to preživimo, u jednom momentu možda počinjemo da tražimo nov način rešavanja problema. Možda zato što smo čuli da tako rade druge kompanije ili naša konkurencija, ali svakako to je korak napred, jer sklanjamo kritički pogled sa čoveka kao uzročnika i počinjemo da razmišljamo o drugačijem načinu rešavanja problema. Sa pitanjem KO počinjemo da se pitamo KAKO, ali pre toga moramo da odgovorimo na pitanja: ŠTA, GDE i KOLIKO. ŠTA? Kreiranje mape procesa od strane svih učesnika u procesu je osnova da bi se došlo do jedinstvene slike koju svi učesnici procesa prihvataju kao verodostojnu. Tokom tog postupka, najčešće prvi put, odeljenja u po- tpunosti sarađuju, jer im je stalo da sebe predstave i prikažu na pravi način, a istovremeno da vide druge delove procesa koji im najčešće zadaju glavobolje. Ono što je neminovno je i da vide kako oni drugima zadaju probleme. Začudo to ne stvara lošu atmosferu već, naprotiv, olakšanje i želju za saradnjom. Razlog za to je i prelaženje iz uloge krivca u ulogu posmatrača, koji tokom ovog procesa otvaranja dobija ideje i želju da nešto stvarno promeni, ali sada kao deo