GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 9

Pojmovi i koncepti Reč „menadžment“ nema prevod ni na jedan jezik na svetu, koliko znam, osim hebrejskog. Ustvari, reč manejar postoji u španskom jeziku, ali odnosi se samo na držanje konja ili automobila. Verujem da metafora držanja auto- mobila ili konja za menadžersku ili lidersku ulogu u sadašnjoj paradigmi i nije tako pogrešna. Tražio sam po mnogim engleskim rečnicima sinonime za koncept „me- nadžerisanja“ i pronašao sam za- jednički sadržitelj za sve takve reči: sve one posmatraju menadžment kao jednosmeran proces i tok energije: mi, menadžeri/izvršni direktori/lideri (različite reči sa istim k ontekstom), mi smo menadžment, a vi ostali niste. Mi smo menadžment, mi vodimo, a vi ste vođeni. Mi odlučujemo šta organizacija treba da radi i onda koristimo različite načine da vas vodimo. Da izvršite, da realizujete ono što smo odlučili. Ja sam, dakle, menadžer, ja vodim organizaciju tamo gde odlučim da treba da idemo i onda organizacija koju vodim izvršava planove koje sam ja napravio. Moje analize knjiga i teorije mena- džmenta i trgovine, kao i analize re- čnika, naglašavaju taj elitistički ton u vezi menadžmenta. Evo još nekih sinonima koje sam pronašao, za reč manage: voditi, kontrolisati, biti nosilac, upravljati, manipulisati, planirati, dominirati, odlučivati u ime… U ovom kontekstu izraz motivisati je sinonim za izraz manipulisati, jer znači da ja znam šta želim da neko radi. Jedino, pitanje koje ostaje je kako motivisati i kako učiniti da ljudi žele da rade ono što mi želimo da oni rade.