GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 51

Challenging Practice – Adizes Leadership Program

Adizes SEE Leadership Program pruža holistički pristup upravljanju organizacijama . Ono što se od top menadžera i lidera očekuje jeste doživljaj i briga o celini sistema . Adižesov pristup je upravo to - celoviti pristup organizaciji sa konkretnim polugama , alatima kako je unaprediti .
ADIZES LEADERSHIP PROGRAM JE NAMENJEN :
• Kandidatima za top menadžere
• Preduzetnicima i top menadžerima spremnim za sledeće faze razvoja svojih kompanija
• Pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama
• Rukovodiocima
Svaka generacija je mešavina profesionalnih menadžera i pripadnika porodičnih kompanija .
Program je oblikovan kao 1 + 1 godina , sa prvom koja potvrđuje i razvija veštine menadžera i drugom koja pruža znanje konkretnih alata organizacione transformacije .
PRVA GODINA PROGRAMA je fokusirana na razvoj individualnih liderskih veština i obuhvata :
• izradu profila učesnika - analiza i samoanaliza učesnika korišćenjem odgovarajućih alata , uspostavljanje karijernog cilja i definisanje individualnog akcionog plana
• Sedam trening modula i tri modula „ Master business class ”
• individualne i „ peer coaching ” sesije , mentorski rad predavača i konsultanata , materijal i stručnu literaturu
• Individualni projekat učesnika
DRUGA GODINA PROGRAMA je fokusirana na kompaniju i proces organizacione transformacije i reaiizuje se kroz CASE STUDY WORKSHOP-ove u kojima se intenzivno obrađuju primeri iz prakse . Učesnici u toku godine realizuju faze organizacione transformacije na kompanijama iz svoje delatnosti .
Case Study kompanije su izabrane kao realni primeri iz prakse ASEE i usklađene su sa delatnošću učesnika . Druga godina obuhvata :
• Sedam dvodnevnih modula
• Individualne i „ peer coaching ” sesije , mentorski rad predavača i konsultanata , materijal , stručnu literaturu
• Timski projekat

ASEE

Ljubice Ravasi 16 21000 Novi Sad Tel + 381 21 6624 688
6553 254 office @ asee . biz www . asee . biz www . facebook . com / AdizesSEE .

ASEE Srbija

Kralja Milana 25 11000 Beograd Tel . + 381 11 3640 740
3640 741 bgoffice @ asee . biz www . asee . biz www . facebook . com / AdizesSEE .

ASEE BiH

Pijačna 8 71000 Sarajevo Tel / Fax : + 387 33 624 030 Mob : + 387 62 331 910 office @ asee . ba www . asee . ba www . facebook . com / AdizesSEE .

ASEE Hrvatska

Strossmayerov trg 1 10000 Zagreb tel : + 385 1 4825 152
+ 385 1 4825 154 office @ adizes . hr www . adizes . hr www . facebook . com / AdizesSEE .
U Beogradu IX generacija počinje sa radom 26.10.2017 . godine .
Za dodatne informacije i prijave : irena . bulat @ asee . biz , bgoffice @ asee . biz Tel : + 381 11 3640 740 xxx
Challenging Practice – Adizes Leadership Program Adizes SEE Leadership Program pruža holistički pristup upravljanju organizacijama. Ono što se od top menadžera i lidera očekuje jeste doživljaj i briga o celini sistema. Adižesov pristup je upravo to - celoviti pristup organizaciji sa konkretnim polugama, alatima kako je unaprediti. ADIZES LEADERSHIP PROGRAM JE NAMENJEN: • Kandidatima za top menadžere • Preduzetnicima i top menadžerima spremnim za sledeće faze razvoja svojih kom- panija • Pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama • Rukovodiocima Svaka generacija je mešavina profesionalnih menadžera i pripadnika porodičnih kompanija. Program je oblikovan kao 1+1 godina, sa prvom koja potvrđuje i razvija veštine menadžera i drugom koja pruža znanje konkretnih alata organizacione transformacije. PRVA GODINA PROGRAMA je fokusirana na razvoj individualnih li- derskih veština i obuhvata: • izradu profila učesnika - analiza i samoanaliza učesnika korišćenjem odgovarajućih alata, uspostavljanje karijernog cilja i definisanje individu- alnog akcionog plana • Sedam trening modula i tri modula „Master business class” • individualne i „peer coaching” sesije, mentorski rad predavača i konsulta- nata, materijal i stručnu literaturu • Individualni projekat učesnika DRUGA GODINA PROGRAMA je fokusirana na kompaniju i proces or- ganizacione transformacije i reaiizuje se kroz CASE STUDY WORKSHOP-ove u kojima se intenzivno obrađuju primeri iz prakse. Učesnici u toku godine realizuju faze organizacione transformacije na kompanijama iz svoje delatnosti. Case Study kompanije su izabrane kao realni primeri iz prakse ASEE i uskla- đene su sa delatnošću učesnika. Druga godina obuhvata: • Sedam dvodnevnih modula • Individualne i „peer coaching” sesije, mentorski rad predavača i konsulta- nata, materijal, stručnu literaturu • Timski projekat ASEE Ljubice Ravasi 16 21000 Novi Sad Tel + 381 21 6624 688 6553 254 office@asee.biz www.asee.biz www.facebook.com/AdizesSEE. ASEE Srbija Kralja Milana 25 11000 Beograd Tel. +381 11 3640 740 3640 741 bgoffice@asee.biz www.asee.biz www.facebook.com/AdizesSEE. ASEE BiH Pijačna 8 71 6&WfFVf3r32c#B3#3rc"33ff6T6VR&wwr6VR&wwrf6V&6FW54TR4TR'fG67G&76W&bG&rw&V FVâ3RC#RS 3RC#RS@ff6TFW2 wwrFW2 wwrf6V&6FW54TRR&Vw&GRvVW&6H֖R6&F#b#rvFR०FFFRf&6R&fS&V'VD6VR&&vff6T6VR&FVâ33cCsC