GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 28

Pregled Coface CIE Top 500 Međunarodna kompanija za kreditno osiguranje Coface je i ove godine pripremila Publikaciju Top 500 kompanija iz Centralne i istočne Evrope – Coface CIE Top 500, kao i Coface CEE Adriatic- Balkan Top 50 (Top 50 kompanija u regionu Jadran/Balkan). Ona rangira preduzeća prema nji- hovom prometu i dodatno analizira dalje činjenice, kao što su broj zaposlenih, okvir kompanija, sektori i tržišta... N ajuspešnijih 500 kompanija CIE ostvarilo je promet od 580 milijardi evra u 2016. godini. Najveće kompanije su imale smanjenje prometa i neto profita, ali su značajno povećale svoju radnu snagu. Automobilska industrija je prvi put postala najveći sektor i preuzela poziciju od sektora nafte i gasa. Ovo su glavni nalazi devete godišnje studije kompanije Coface „Najuspešnijih 500 kompanija CIE”, u kojoj ova međunarodna kompanija za osiguranje kredita izveštava o 500 najvećih kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, odražavajući razvoj u čitavom regionu. Posle porasta na 3,5% u 2015. godini (najviši nivo nakon krize), prosek CIE u 2016. godini smanjio se na 2,9%. Ekonomijama je pogo- dovala povoljna situacija na tržištu rada, s rastom zarada i padom stope nezaposlenosti. „Poboljšanje makroekonomskog okruženja po- zitivno je uticalo na poslovanje, pri čemu su se nesolventnosti kompanija smanjile za 6% u 2016. godini i 14% u 2015. godini“, objašnjava Katarzyna Kompowska,