GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 25

neke organizacije, Mutoni je ideju stalne transformacije koja kompaniju na preduzeća u narednih tri do pet godina naveo je podatke, komuni- čini inovativnom prikazao na primeru samog IBM-a koji je od nekadašnje hardverske postao “Cognitive So- lutions and Cloud Platform” kom- panija. Među ključnim silama koje će uticati kacione sisteme i cloud koji ne samo što je isplativ, nego je, kaže, i katalizator za inovacije, brzinu i nove aplikacije, koji omogućavaju organizacijama da trenutno inoviraju. Ukazujući na činjenicu da danas granice između industrija sve više erodiraju i izazove koje to donosi, prvi govornik je priču doveo do kognitivnih sistema kao proširene ljudske inteligencije, koji treba da omoguće brže i informisanije odluke, i Watson rešenje koje uvide u podatke pretvara u preporuke koje se mogu koristiti. Nadovezujući se na prethodno izla- ganje Mikael Paer je izneo niz primera kako kompanije iz različitih indstrija koriste IBM-ova rešenja, od mreže bolnica Svet zdravlja u Slovačkoj i Poljskoj koje koriste Watson u oblasti onkologije, preko bugarske DSK ba- nke koja se oslanja na IBM cloud platformu, do australijske Woodside kompanije i srpskog Telekoma ko- ji koriste IBM Analytics. Brojne or- ganizacije u Jugoistočnoj Evropi ta- kođe koriste i IBM Security da bi se preventivno zaštitile. Tako je priča sasvim prirodno stigla i do bezbednosti koja, kako je to već na početku svog predavanja konstatovao i Brus Šnajer (Bruce Schneier), CTO IBM Resilient sektora, nikada nije bila značajnija nego sada. Zaključno predavanje na keynoteu imao je Krejg Vest (Craig West), direktor prodaje u EMEA regionu za Watson Content i IoT platformu, uključujući The Weather Company, IBM-ovo preduzeće koje nudi najtačnije vre- menske prognoze globalno, uz perso- nalizovane i upotrebljive uvide za milione korisnika. Govoreći o tome kako „vreme znači poslovanje”, on je objasnio uticaj vremenskih prilika na funkcionisanje organizacija u industrijama kakve su avijacija, telekomunikacije, energetika i komunalije, te o mogućnosti da se ljudi i imovina zaštite korišćenjem servisa koje nudi Weather Company, odnosno da se redefiniše planiranje unapred. Na kraju, Tihomir Cirkvenčić, slikar xxx