GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 14

da bi se efikasno primenile te odluke. Razmislite o visoko-tehnološkim kompanijama, farmaceutskim kom- panijama, kompanijama koje razvijaju softver, R&D kompanijama“, navodi dr Isak Adižes. No, ove promene se ne primenjuju samo na industriju. Kako konstatuje dr Adižes, “mi smo usred velike disruptivne promene naše civilizacije. xxx Porodice su u krizi i tradicionalna hije- rarhija se raspada. Muškarac više nije prihvaćen kao jedan jedini donosilac odluka. Ne samo da žene zahtevaju udeo u vlasti i moći, već i deca. Od malih nogu ona žele da ih čuju i uzimaju u obzir. Neka od njih zapravo imaju glavnu reč. Ovaj hijerarhijski model ne fun- kcioniše dobro.” Šta da se radi? Ono što se pojavljuje u objavljenim kljigama i programima obuke jeste plan da se hijerarhija ukine i zameni mrežnim sistemom. Bez titula, bez subordinacije, bez šefova i radnika. Svi su jednaki. Holakracija. Timski rad. Bez struktura, titula i procedura koje mirišu na hije- rarhiju, kontrole i gušenja kreativnog