GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 13

Pripremila: Vesna Kovačević [email protected] “ Ako pogledamo daleko u istoriju, organizacije su bile strukturirane hijerarhijski, poput piramide. Faraoni su organizovali svoje imperije na ovaj način. I naše porodice su bile organizovane ovako. Otac je glava domaćinstva, a porodica ispunjava njegove odluke. On je CEO, dok je majka COO, a deca su vojnici. U tradicionalnom društvu to ide i dalje: CEO je deda, baka je COO, deca su srednji menadžeri, a unuče bi trebalo da se vidi ali ne čuje. Ovaj hijerarhiski sitem je više ili manje fukcionisao dobro hiljadama godina. On je ispunjavao potrebe nomadskog načina života, a kasnije i poljoprivrednog društva. Vrh piramide je znao šta da se radi i usmeravao je ostatak hijerarhije da izvrši njegove odluke. To je funkcionisalo i za indu- strijsko društvo. Proizvodna linija je zahtevala efikasnost operacija koja se najbolje mogla postići kroz hijerarhiju baziranu na komandi i kontroli. Međutim, ovo ne funkcioniše do- bro u svetu u kome mi živimo da- nas: društvu znanja, informacionom društvu. U ovom novom svetu vrh piramide ne zna bolje ili više od onih na dnu piramide. Vrh mora da se oslanja na informacije koje dolaze odozdo da bi doneo ispravne odluke, i potrebno je da on/ona sarađuje sa podnožjem