GM br. 94-95 | Page 40

se omogućava­lo fir­mi ko­ja je do­bi­ la po­sao da, pu­tem anek­sa, pro­du­ži ro­ko­ve za iz­vr­še­nje po­sla. Kri­te­ri­jum “naj­ni­ža ce­na“ za ve­li­ki broj pred­u­ze­ ća je go­to­vo si­gu­ran znak da je ten­ der na­meš­ten. Pred­u­ze­ća su is­ta­kla da na­ru­či­o­ci ko­ri­ste kri­te­ri­jum “naj­ni­že ce­ne“ če­sto iz ne­zna­nja i ne­po­zna­va­nja pred­me­ta na­bav­ke i tr­žiš­ta. Sto­ga je neo­p­hod­na edu­ka­ci­ja li­ca ko­ja ra­de na po­slo­vi­ma na­bav­ki kod na­ru­či­la­ca. Pred­u­ze­ća ne uče­stvu­ju u po­stup­ ci­ma jav­nih na­bav­ki i ako su uslo­vi za učeš­će su­vi­še stro­go po­sta­vlje­ni, za­ tim uko­li­ko pro­ce­ne da tre­ba da po­ tro­še pre­vi­še vre­me­na, a da je oče­ki­ va­na za­ra­da ne­sra­zmer­no ni­ska, tj. po­ sao je “ma­li“ u od­no­su na “ad­mi­ni­stra­ ci­ju“ ko­ju tre­ba oba­vi­ti. Re­gi­star po­nu­đa­ča S dru­ge stra­ne, pred­uz­ e­ća su ve­o­ ma po­volj­no oce­ni­la ko­ri­snost Re­gi­stra po­nu­đa­ča ko­ji se vo­di kod Agencije za pri­vred­ne re­gi­stre, koji im zna­čaj­no šte­ di vr p