GM br. 94-95 | Page 26

Za­poš­lja­va­nje Se­dam fa­tal­nih gre­ša­ka Po­la­ze­ći od sta­va da je ra­zno­li­ka rad­na sna­ga od ključ­nog zna­ča­ja za uspeh ne­ke fir­me, The Ale­xan­der Gro­up (TAG) se već ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja ba­vi upra­vo po­ma­ga­njem kom­pa­ni­ja­ma da pro­na­đu kva­li­tet­ne za­ po­sle­ne, po­seb­no one na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma. To­kom tog vre­me­na uo­či­li su ne­ko­li­ko če­stih po­greš­ nih po­stu­pa­ka pri­li­kom za­poš­lja­va­nja na ko­je i mi, ci­ti­ra­ju­ći Vi­lja­ma Le­pje­zu (Wil­li­am V. Le­pi­es­za), As­so­ ci­a­te Di­rec­to­ra TAG-a, ko­ji je upra­vljao tra­že­njem ru­ko­vi­di­la­ca za ši­ro­ku le­pe­zu kli­je­na­ta, od te­le­ko­mu­ni­ ka­ci­o­nih sta­r­ta­pa do For­tu­ne 500 ene­r­get­skih kor­po­ra­ci­ja, uka­zu­je­mo u ovom tek­stu.