GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 7

תובע נחשב כמי שהסכים בשתיקה לפעולה כנגדה הוא קובל , מקום בו הייתה לו ידיעה מלאה לגבי הזכויות שלו והעובדות המהותיות והוא : 1 . נותר בלתי פעיל במשך זמן רב ; או . 9 עושה בחופשיות מה שעולה כדי הכרה בפעולה המותקפת ; או . 3 פועל באופן שלא עולה בקנה אחד עם ההשתמטות בהמשך , מה שמוביל את הצד האחר להאמין כי הפעולה אושרה . בנסיבות המקרה , הקריאות לכסף היו הוגנות לחלוטין . הן היו דרושות לחברת CanCan כדי להימנע מכשל מיידי , בוצעו בזמן בו מימון בתנאים ברי השוואה לא היה זמין בשוק , תומחרו בהשוואה לעסקאות דומות להן הסכימה גב ' Manno , והעריכו את CanCan הרבה מעבר למה שהייתה שווה בפועל . מר RG Junior לא הפר את חובות האמון שלו בביצוע קריאות ההון .
נאמן מפר את חובת הנאמנות המוטלת עליו על ידי גזילת הזדמנות מהחברה , כאשר : 1 . הישות מסוגלת מבחינה כלכלית לנצל את ההזדמנות , 9 . ההזדמנות תואמת את הקו העסקי של הישות , 3 . לישות יש עניין או תוחלת סבירה בקשר להזדמנות ; ו-‏ . 4 האינטרסים של הנאמן מתנגשים עם אלו של הישות , ) 1939 . Del . Guth v . Loft , Inc ., 2 A . 9d 283 , 211 ( טענתה של Manno לגבי גזילת הזדמנות החברה לא עומדת ביסוד הראשון . לחברת
CanCan לא היו משאבים לרכוש את . Church Property לא היה לה כסף והיא גם לא יכלה לגייס משאבים מצדדים שלישיים . למר RG Junior לא הייתה שום מחויבות לספק את המימון לכך . מאחר שחברת CanCan לא יכלה לנסות ולנצל את ההזדמנות , Holdings Land לא גזלה אותה .
חברת CanCan הייתה חייבת מימון נוסף משמעותי , בטרם הייתה יכולה לבנות עסק בעל ערך בגין מחזיקי האקוויטי שלו . כאמור , – Junior RGהמשקיעים - לא היה מחויבים לספק את המימון הנדרש . הם לא הפרו את חובות האמון המוטלות עליהם בכך שהביאו לחברת
CanCan למכור את נכסיה לחברת Land Holdings עבור $ 1,919,799.01 ולהתפרק . המשקיעים פעלו באופן שהיה הוגן לחלוטין . מר RG Junior חב על פי חוזה לחברת Manno
Enterprises סך של $. 138,888 החלטה זו דוחה את טענותיה משום שהטענות שבבסיסן כנגד מר RG Junior כושלות , החלטה זו לא דנה בטענות לאחריות משנית כנגד RG Junior ו - Toth . אלו הן טענות של הפרת חוזה . לחברת CanCan יש טענה של הפרת חוזה כנגד גב ' Manno בגין אי עמידה בהסכם הפשרה , ולחברת , Manno Enterprises וחברת Manno
Enterprises יש טענה של הפרת חוזה כנגד , RG Junior בגין אי תשלום היתרה המגיעה לה עבור זכות חברות בשיעור של 9.22 בחברת . CanCan
ניתן לבצע קיזוז כאשר היושר והמצפון מחייבים כי הוא ייעשה , הצדק המהותי יקודם , וזכויות האקוויטי של צדדים שלישיים אינם נפגעים , 490 , Lindh Pettinaro Constr . Co ., Inc . v .
) 1901 . Del . A . 9d 1161 , 1164 ( חבותו של RG Junior כלפי Manno Enterprises בסך
$, 138,888 יכולה להתקזז חלקית כנגד חבותה של Manno Enterprises בסך $ 38,888 כלפי התובעים , בגין הפרת הסכם הפשרה בתוספת הוצאות בגין תביעה זו . אולם , Manno
Enterprises לא אחראית לפיצויים בסך $ 978,193 בגין הפרותיה של גב ' Manno של חובות האמון שלה , וכן היא גם לא אחראית לפסיקת ברירת המחדל בתביעה הקודמת . לפיכך ,
Manno Enterprises היא צד שלישי שזכויותיו עלולות להיפגע בגין קיזוז החובות של גב ' Manno כנגד תביעתה .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫עושה‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫או‬ ‫רב;‬ ‫זמן‬ ‫במשך‬ ‫פעיל‬ ‫בלתי‬ ‫נותר‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫והוא‪:‬‬ ‫המהותיות‬ ‫והעובדות‬ ‫שלו‬ ‫הזכויות‬ ‫לגבי‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫שלא‬ ‫באופן‬ ‫פועל‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫או‬ ‫המותקפת;‬ ‫בפעולה‬ ‫הכרה‬ ‫כדי‬ ‫שעולה‬ ‫מה‬ ‫בחופשיות‬ ‫בנסיבות‬ ‫אושרה‪.‬‬ ‫הפעולה‬ ‫כי‬ ‫להאמין‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫את‬ ‫שמוביל‬ ‫מה‬ ‫בהמשך‪,‬‬ ‫ההשתמטות‬ ‫עם‬ ‫להימנע‬ ‫כדי‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫דרושות‬ ‫היו‬ ‫הן‬ ‫לחלוטין‪.‬‬ ‫הוגנות‬ ‫היו‬ ‫לכסף‬ ‫הקריאות‬ ‫המקרה‪,‬‬ ‫בהשוואה‬ ‫תומחרו‬ ‫בשוק‪,‬‬ ‫זמין‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫השוואה‬ ‫ברי‬ ‫בתנאים‬ ‫מימון‬ ‫בו‬ ‫בזמן‬ ‫בוצעו‬ ‫מיידי‪,‬‬ ‫מכשל‬ ‫שהייתה‬ ‫למה‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫את‬ ‫והעריכו‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫הסכימה‬ ‫להן‬ ‫דומות‬ ‫לעסקאות‬ ‫ההון‪.‬‬ ‫קריאות‬ ‫בביצוע‬ ‫שלו‬ ‫האמון‬ ‫חובות‬ ‫את‬ ‫הפר‬ ‫לא‬ ‫‪RG‬‬ ‫‪Junior‬‬ ‫מר‬ ‫בפועל‪.‬‬ ‫שווה‬ ‫‪,‬‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ות‬ ‫מנ‬ ‫ד‬ ‫הז‬ ‫לת‬ ‫י‬ ‫גז‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ות‬ ‫מנ‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫בת‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫את‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫תואמת‬ ‫ההזדמנות‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ההזדמנות‪,‬‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫מסוגלת‬ ‫הישות‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כאשר‪:‬‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ו‬ ‫להזדמנות;‬ ‫בקשר‬ ‫סבירה‬ ‫תוחלת‬ ‫או‬ ‫עניין‬ ‫יש‬ ‫לישות‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הישות‪,‬‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Guth‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Loft,‬‬ ‫‪Inc.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪A.9d‬‬ ‫‪283,‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪(Del.‬‬ ‫)‪1939‬‬ ‫הישות‪,‬‬ ‫של‬ ‫אלו‬ ‫עם‬ ‫מתנגשים‬ ‫הנאמן‬ ‫לחברת‬ ‫הראשון‪.‬‬ ‫ביסוד‬ ‫עומדת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫הזדמנות‬ ‫גזילת‬ ‫לגבי‬ ‫‪Manno‬‬ ‫של‬ ‫טענתה‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫והיא‬ ‫כסף‬ ‫לה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Church‬‬ ‫‪Property‬‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫משאבים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫המימון‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫מחויבות‬ ‫שום‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫‪RG‬‬ ‫‪Junior‬‬ ‫למר‬ ‫שלישיים‪.‬‬ ‫מצדדים‬ ‫משאבים‬ ‫לגייס‬ ‫לא‬ ‫‪Land‬‬ ‫‪Holdings‬‬ ‫ההזדמנות‪,‬‬ ‫את‬ ‫ולנצל‬ ‫לנסות‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫שחברת‬ ‫מאחר‬ ‫לכך‪.‬‬ ‫אותה‪.‬‬ ‫גזלה‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫עסק‬ ‫לבנות‬ ‫יכולה‬ ‫הייתה‬ ‫בטרם‬ ‫משמעותי‪,‬‬ ‫נוסף‬ ‫מימון‬ ‫חייבת‬ ‫הייתה‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫מחויבים‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫‪-‬‬ ‫המשקיעים‬ ‫‪RG‬‬ ‫‪Junior‬‬ ‫–‬ ‫כאמור‪,‬‬ ‫שלו‪.‬‬ ‫האקוויטי‬ ‫מחזיקי‬ ‫בגין‬ ‫לחברת‬ ‫שהביאו‬ ‫בכך‬ ‫עליהם‬ ‫המוטלות‬ ‫האמון‬ ‫חובות‬ ‫את‬ ‫הפרו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫הנדרש‪.‬‬ ‫המימון‬ ‫ולהתפרק‪.‬‬ ‫‪$1,919,799.01‬‬ ‫עבור‬ ‫‪Land‬‬ ‫‪Holdings‬‬ ‫לחברת‬ ‫נכסיה‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫‪Manno‬‬ ‫לחברת‬ ‫חוזה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חב‬ ‫‪RG‬‬ ‫‪Junior‬‬ ‫מר‬ ‫לחלוטין‪.‬‬ ‫הוגן‬ ‫שהיה‬ ‫באופן‬ ‫פעלו‬ ‫המשקיעים‬ ‫שבבסיסן‬ ‫שהטענות‬ ‫משום‬ ‫טענותיה‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫‪.‬‬ ‫‪$138,888‬‬ ‫של‬ ‫סך‬ ‫‪Enterprises‬‬ ‫ו‬ ‫‪RG‬‬ ‫‪Junior‬‬ ‫כנגד‬ ‫משנית‬ ‫לאחריות‬ ‫בטענות‬ ‫דנה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫כושלות‪,‬‬ ‫‪RG‬‬ ‫‪Junior‬‬ ‫מר‬ ‫כנגד‬ ‫גב'‬ ‫כנגד‬ ‫חוזה‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫טענה‬ ‫יש‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫חוזה‪.‬‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫טענות‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Toth‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Manno‬‬ ‫ולחברת‬ ‫הפשרה‪,‬‬ ‫בהסכם‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫בגין‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Manno‬‬ ‫‪Enterprises‬‬ ^W^_^G^^5+^s^S^S^{^K^g^^S^S^g^^^S^^^s^W^w^C^g^G^K^g^I)չˊ^o^^K^O^_^W^[^S^S^^^^^s^c^^^S^g^ѕɥ͕ϊ+ ^G^_^G^^ˊ^^s^G^^g^^W^^_^G^^W^^[^o^W^^^G^W^+^W^[^o^W^g^W^^g^^W^O^w^S^{^S^W^^g^S^^O^^g^g^^^S^S^W^C^o^g^{^_^g^g^G^g^w^W^S^{^^^W^^S^g^W^^^o^C^^^^g^[^W^[^s^G^^^^g^^+Aѥɿ Ȼ %ػ1Ê^^^K^^g^w^C^g^^w^^s^g^^g^g^w^^O^O^g^w^^s^S^C^^W^W^g^c^g+^G^^k5ѕɥ͕ϊ^o^s^^gI)չˊ^^s^_^G^W^^W哊ijӊNJ+^G^^k5ѕɥ͕ϊ^^s^_^G^W^^S^o^^K^O^_^s^^g^^s^S^^^[^[^g^o^W^s^S+5^C^W^s^w^[^W^^G^g^^S^G^K^g^^S^W^^C^W^^G^^W^^^^S^^^^S^S^^o^w^S^^^^G^K^g^^S^^W^G^^g^w^o^s^^g+^_^W^G^W^^^s5^K^D^^s^S^^^W^^g^S^G^K^g^ϊ^G^^k^s^^g^^W^g^g^w^C^_^^C^g^^s^Cѕɥ͕ϊ+^s^^g^o^k^S^^W^O^{^^G^^G^g^^S^S^{^_^O^s^G^^g^^^s^^^g^^^C^_^^C^g^^s^C^K^w^S^g^C^W^o^^^s^S^S^C^{^W^+^K^D^^s^S^_^W^G^W^^^g^[^W^[^G^K^g^^s^S^g^^K^^^s^W^s^W^^^[^o^W^g^W^^g^W^^s^g^^g^^O^S^g^C5ѕɥ͕ϊ+^^G^g^^^S^o^^K^O5+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3