GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 49

מאפייניו של הבזבוז

דבר העורכת

מאפייניו של הבזבוז

מקצוענות דירקטוריונית : מקצועיותם של הדירקטורים בדלוור משתקפת , ללא צל של ספק , גם באמון מעורר השראה שיש לבתי המשפט בדלוור בשיקול דעתם . ניתנת יד חופשית לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה הדלוורית להתנסות ולטעות , לתהות ולנסות מחדש , להצליח יותר או להעמיק את הכישלון מבלי להידרש לתת דין וחשבון באופן אישי או להוציא כסף מכיסם הפרטי , וזאת בכסותן של שלוש הסוגיות המשפטיות הבאות - ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים ; חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון ; ולבסוף - דוקטרינות הגנה מתקדמות , כדוגמת MFW ו-‏Corwin . בית המשפט בדלוור משקיף מרחוק כצופה מהיבשה דרך משקפת בתחרות שיט , ונמנע מלהרטיב את קצות אצבעותיו במימיו הקפואים של שוק הון הנלחם כל העת לאזן את עצמו , אלא אם כן הוא מזהה בוודאות סנפיר של כריש החג במעגלים מאיימים ושקטים סביב משקיעים מהציבור . מדיניות ההימנעות הינה מדיניות שיפוטית מוצהרת בדלוור , ובית
“ The principal point of
המשפט הצ ' נסרי שומר על זכותו להתערב במקרים נקודתיים בלבד . מסיבה זו , נתפסת סמכותו השיפוטית של cleverness is to know בית המשפט בדלוור ככזו המיושמת לצורכי הבטחת צדק how to value things just עסקי ) בלי שמץ ציניות ), וזאת להבדיל מביקורת שיפוטית ”. deserve as they
מוגברת במקומות אחרים בעולם , אשר לעיתים נדמית כמלאכתו של שוטר מקוף , ואשר בעיקר עשויה לשקף אי-‏
Francois de La
אמון של הציבור בכוחותיו הטבעיים של השוק המקומי , חוסר סובלנות של המשקיעים כלפי טעויות עסקיות של ) 1613 ( Rochefoucauld הקברניטים , ובל נשכח גם פרנויה שורשית של המיעוט כלפי מי שבכוחו להשפיע על הנעשה בחיי התאגיד . בשורה תחתונה , דרגת הביקורת השיפוטית במדינה מסוימת כלפי התאגידים הפועלים בה משקפת , בראש ובראשונה , את נוף שווקיה . קיימת ביקורת הגיונית ולגיטימית כלפי מדיניות " free " if you love someone , set them שמציגים בתי המשפט בדלוור , ואשר בעקבותיה פטורים דירקטורים במקרים כה רבים מאחריות אישית לנזקי חברה . שופט פדרלי , דוגמת ראקוף ) מבית המשפט הפדרלי של המחוז הדרומי בניו-יורק ), אינו רואה בעין יפה את הפטורים הללו . לטעמו , מה שמתחיל כמדיניות שיפוטית טולרנטית כלפי קברניטיה של חברה בתחום דיני החברות האזרחיים , סופו להרחיק לכת עד למתן הקלות לא סבירות לדירקטורים בהקשר של עבירות פליליות המתבצעות בתאגיד . הדוגמה הטובה לכך הינה הגיבוי הבעייתי הניתן על ידי הרשות לניירות ערך ) SEC ), שנהגה להסתפק בהטלת קנסות על החברה במסגרתם של הסדרי
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫מעורר‬ ‫באמון‬ ‫גם‬ ‫ספק‪,‬‬ ‫של‬ ‫צל‬ ‫ללא‬ ‫משתקפת‪,‬‬ ‫בדלוור‬ ‫ניתנת‬ ‫דעתם‪.‬‬ ‫בשיקול‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫לבתי‬ ‫שיש‬ ‫השראה‬ ‫ה‬ ‫בחבר‬ ‫המשרה‬ ‫ולנושאי‬ ‫רקטורים‬ ‫לדי‬ ‫חופשית‬ ‫יד‬ ‫מחדש‪,‬‬ ‫ולנסות‬ ‫לתהות‬ ‫ולטעות‪,‬‬ ‫להתנסות‬ ‫הדלוורית‬ ‫לתת‬ ‫להידרש‬ ‫מבלי‬ ‫הכישלון‬ ‫את‬ ‫להעמיק‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫להצליח‬ ‫הפרטי‪,‬‬ ‫מכיסם‬ ‫כסף‬ ‫להוציא‬ ‫או‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫‪-‬‬ ‫הבאות‬ ‫המשפטיות‬ ‫הסוגיות‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫בכסותן‬ ‫וזאת‬ ‫שיקול‬ ‫חזקת‬ ‫ודירקטורים;‬ ‫משרה‬ ‫נושאי‬ ‫ושיפוי‬ ‫ביטוח‬ ‫הגנה‬ ‫דוקטרינות‬ ‫‪-‬‬ ‫ולבסוף‬ ‫הדירקטוריון;‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫הדעת‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Corwin‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ו‬ ‫‪MFW‬‬ ‫כדוגמת‬ ‫מתקדמות‪,‬‬ ‫משקפת‬ ‫דרך‬ ‫מהיבשה‬ ‫כצופה‬ ‫מרחוק‬ ‫משקיף‬ ‫בדלוור‬ ‫במימיו‬ ‫אצבעותיו‬ ‫קצות‬ ‫את‬ ‫מלהרטיב‬ ‫ונמנע‬ ‫שיט‪,‬‬ ‫בתחרות‬ ‫אלא‬ ‫עצמו‪,‬‬ ‫את‬ ‫לאזן‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫הנלחם‬ ‫הון‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫הקפואים‬ ‫במעגלים‬ ‫החג‬ ‫כריש‬ ‫של‬ ‫סנפיר‬ ‫בוודאות‬ ‫מזהה‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫מדיניות‬ ‫מהציבור‪.‬‬ ‫משקיעים‬ ‫סביב‬ ‫ושקטים‬ ‫מאיימים‬ ‫ובית‬ ‫בדלוור‪,‬‬ ‫מוצהרת‬ ‫שיפוטית‬ ‫מדיניות‬ ‫הינה‬ ‫ההימנעות‬ ‫‪“The‬‬ ‫‪principal‬‬ ‫‪point‬‬ ‫‪of‬‬ ‫במקרים‬ ‫להתערב‬ ‫זכותו‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫הצ'נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫‪cleverness‬‬ ‫‪is‬‬ ‫‪to‬‬ ‫‪know‬‬ ‫של‬ ‫השיפוטית‬ ‫סמכותו‬ ‫נתפסת‬ ‫זו‪,‬‬ ‫מסיבה‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‫נקודתיים‬ ‫‪how‬‬ ‫‪to‬‬ ‫‪value‬‬ ‫‪things‬‬ ‫‪just‬‬ ‫צדק‬ ‫הבטחת‬ ‫לצורכי‬ ‫המיושמת‬ ‫ככזו‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫‪as‬‬ ‫‪they‬‬ ‫”‪deserve.‬‬ ‫שיפוטית‬ ‫מביקורת‬ ‫להבדיל‬ ‫וזאת‬ ‫ציניות(‪,‬‬ ‫שמץ‬ ‫)בלי‬ ‫עסקי‬ ‫נדמית‬ ‫לעיתים‬ ‫אשר‬ ‫בעולם‪,‬‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫מוגברת‬ ‫‪-‬‬ ‫אי‬ ‫לשקף‬ ‫עשויה‬ ‫בעיקר‬ ‫ואשר‬ ‫מקוף‪,‬‬ ‫שוטר‬ ‫של‬ ‫כמלאכתו‬ ‫‪Francois‬‬ ‫‪de‬‬ ‫‪La‬‬ ‫המקומי‪,‬‬ ‫השוק‬ ‫של‬ ‫ 55uuux+8*uuuux+8*5uuu8+8*u8+8*5u+**YX][8+8+8*x* ML+8+*u8+8*uuu긠+8*5uuu긠+8*55x+8*5uuux+8*u8+8*uuu55u긠+8*uu8+*5uu8+8*u8+8*uu5uu긠+8*555uu8+8*x+8*5u+8*uu8+8*5u55u5ux*8+8+*uuu58+8*55u*+8+8*uux+8*55u8+8*8+8*55u5u踠+8*uuux+8*x+8*55x+*55x+8*uuu긠+8*uu58+8*5uu5u5u긠+8*5uuu5긠+8*5긠+8*u58*8+8+*uuuu8*+8+8*5u+8*5긠+8*uu55uu58*8+8+8*u55x+8*u5긠*8+8+8*u8+8*55u5ux+8*55uux+*ȸ+8**Y+8+8**[x+8+8**ݙx+8+8**Y[ۙK8+8+8**]8+8+8**[x+8+8**Yx+8+8*ȸ+8*u5uu긠+8*55x+8*u5u5uu긠+8*5uu5u긠+8*uuu5긠+8*uu긠+*5uux+8*8+8*u5ux+8*u55u5ux+8*55u5ux+8*uuuu8+8*u5u8+8*u5uu8*8+8+8*5u58+8*ux+8*uuux+*u8+8*5555x+8*5u58+8*uuu긠+8*55u+8*u긠+8*555x*8+8+8*uu58+8*u58*+8+8*55x+8*5uuu긠+8*55uu긠+*uu8+8*8+8*55x*8+8+8*555x*+8+8*555u5ux+8*5긠+8*u58+8*uu+8*5u58+8*5u5x+8*uu58*8+8+8**x+8+8*u5ux+8*55ux+8*5u帠+*555uux*8+8+8*5u5u긠+8*u5x+8*uux+8*u58+8*u8+8*u55u5u8+8*55x+8*5u5555u긠+8*uu5u5u긠+8*u5uu긠+*55u5uu긠+8*uu5u긠+8*u8+8*u5u8+8*5u55u5ux+8*uuu5u긠+8*58+8*55u긠+8*5+8*+8*5긠+8*555u+8*uu5x+*55uu긠+8*ux+8*8+8*55u+8*5uuux+8*5uuux+8*5u58+8*5渠+8*55uu8+8*5u8+8*u5u*+8+8*5uu긠+*5u5x+8*u8+8*uu5x+8*5u58+8*8+8*5uu긠+8*u555긠+8*55u5+8*u558+8*8*8+8+8**P+8+8*x+8*5渠+8*55uu5u긠+*uu5u긠+8*5uuu긠+8*8+8*x+8*5uu5x+8*uuu8+8*u58+8**8+8+