GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 48

‫לדיני‬ ‫)חזרנו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫ולמרות‬ ‫באישומים‪.‬‬ ‫הודאה‬ ‫יכללו‬ ‫המינהלית‬ ‫האכיפה‬ ‫שהסדרי‬ ‫במקורן‬ ‫אשר‬ ‫האמונים‪,‬‬ ‫חובות‬ ‫של‬ ‫נסבלת‬ ‫הבלתי‬ ‫השחיקה‬ ‫למרות‬ ‫החברות(‪,‬‬ ‫שבהתקיימה‪,‬‬ ‫אחת‪,‬‬ ‫הפרה‬ ‫קיימת‬ ‫שולחו‪,‬‬ ‫בנזקי‬ ‫רסן"‬ ‫"שלוח‬ ‫שלוח‬ ‫לחייב‬ ‫ביקשו‬ ‫הבודקים‬ ‫המשפט‪,‬‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫המצטמצמות‬ ‫לעיניהם‬ ‫ועירום‬ ‫חשוף‬ ‫הדירקטור‬ ‫נותר‬ ‫ובמורד‪.‬‬ ‫במעלה‬ ‫הכושלים‬ ‫ביצועיו‬ ‫אחרון‬ ‫ועד‬ ‫מראשון‬ ‫ומבקרים‬ ‫"הבזבוז‬ ‫עילת‬ ‫הינה‬ ‫בדלוור‬ ‫התאגידים‬ ‫בדיני‬ ‫להוכחה‬ ‫ביותר‬ ‫הקשה‬ ‫התביעה‬ ‫עילת‬ ‫אישית‬ ‫באחריות‬ ‫הדירקטורים‬ ‫יחובו‬ ‫ובקרותה‪,‬‬ ‫(‪,‬‬ ‫‪corporate‬‬ ‫‪waste‬‬ ‫)‬ ‫התאגידי"‬ ‫דרך‬ ‫בשום‬ ‫מהשלכותיה‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לחלץ‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫הדירקטורים‬ ‫ביצועה‪.‬‬ ‫בגין‬ ‫את‬ ‫לפצות‬ ‫יידרש‬ ‫הדירקטור‬ ‫תאגידי‪,‬‬ ‫בבזבוז‬ ‫הגובלת‬ ‫התנהלות‬ ‫הוכחה‬ ‫אם‬ ‫שהיא‪.‬‬ ‫בהשוואה‬ ‫מתחוורות‬ ‫תאגידי"‬ ‫"בזבוז‬ ‫המילים‬ ‫בעברית‪,‬‬ ‫נזקיה‪.‬‬ ‫בגין‬ ‫מכיסו‬ ‫החברה‬ ‫באקסטרווגאנזה‪.‬‬ ‫או‬ ‫בהפרזה‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫בדלוור‪.‬‬ ‫הדרמטית‬ ‫המשפטית‬ ‫למשמעותן‬ ‫או‬ ‫לחברה‪,‬‬ ‫חדש‬ ‫מפעל‬ ‫רכישת‬ ‫לצורכי‬ ‫שהוצאו‬ ‫מוגזמות‬ ‫בהוצאות‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫שהוגש‬ ‫מופרך‬ ‫במחיר‬ ‫כיבוד‬ ‫ברכישת‬ ‫או‬ ‫ונכשל‬ ‫שניטל‬ ‫משמעותי‬ ‫עסקי‬ ‫בסיכון‬ ‫כוונתו‬ ‫התאגידי‪,‬‬ ‫הבזבוז‬ ‫בעילת‬ ‫דן‬ ‫בדלוור‬ ‫כשהדין‬ ‫הדירקטוריון‪.‬‬ ‫ישיבות‬ ‫לשולחן‬ ‫לה‬ ‫מחוצה‬ ‫אל‬ ‫לחברה‬ ‫השייכים‬ ‫ונכסים‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫הוצאתם‬ ‫‪-‬‬ ‫ואחת‬ ‫ברורה‬ ‫היא‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫כשחוסר‬ ‫מאחוריה‪,‬‬ ‫ברורה‬ ‫עסקית‬ ‫מטרה‬ ‫ללא‬ ‫או‬ ‫תמורה‬ ‫ללא‬ ‫הדירקטוריון‪.‬‬ ‫שביצע‬ ‫המפוקפות‬ ‫הפעולות‬ ‫צרור‬ ‫את‬ ‫מאגד‬ ‫הפועלים‬ ‫לדירקטורים‬ ‫שיש‬ ‫החזקות‬ ‫ההגנות‬ ‫של‬ ‫לאורן‬ ‫כזו‬ ‫בתביעה‬ ‫להצליח‬ ‫הסיכוי‬ ‫הן‬ ‫רבות‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫קלוש‪,‬‬ ‫הוא‬ ‫לעיל(‪,‬‬ ‫הראשונה‬ ‫בפסקה‬ ‫הדיון‬ ‫)ראו‬ ‫ובשמה‬ ‫בחברה‬ ‫הפעמים‬ ‫הן‬ ‫ספורות‬ ‫אך‬ ‫התאגידי‪,‬‬ ‫הבזבוז‬ ‫טענת‬ ‫נטענת‬ ‫שבמסגרתן‬ ‫התביעות‬ ‫וייחודי‪,‬‬ ‫מפתיע‬ ‫באופן‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9810‬‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫ברבעון‬ ‫ברצינות‪.‬‬ ‫נלקחת‬ ‫כזו‬ ‫טענה‬ ‫שבהן‬ ‫כזו‪,‬‬ ‫בעילה‬ ‫שהוגשה‬ ‫תביעה‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫דוחה‬ ‫אינו‬ ‫בדלוור‬ ‫הצ'נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הן‬ ‫שהתקבלו‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫החלטות‬ ‫כי‬ ‫התובעים‪,‬‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫ומסכים‬ ‫‪Court‬‬ ‫התאגידי‪.‬‬ ‫הבזבוז‬ ‫טענת‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫לגופה‬ ‫בחינה‬ ‫ומצריכות‬ ‫בעייתיות‬ ‫ולהשלכותיה‬ ‫נסיבותיה‬ ‫לקיצ וניות‬ ‫התאגידי‪,‬‬ ‫הבזבוז‬ ‫לעילת‬ ‫ייוחד‬ ‫זה‬ ‫‪Reporter‬‬ ‫המשפטיות‪.‬‬ ‫דלוורית‬ ‫חברה‬ ‫ד‬ ‫מייס‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫מזלו‬ ‫שפר‬ ‫אמריטוס‪:‬‬ ‫בדירקטור‬ ‫מעשה‬ ‫מפאת‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫פחות‬ ‫‪188‬‬ ‫של‬ ‫המופלג‬ ‫לגיל‬ ‫שהגיע‬ ‫בה‪,‬‬ ‫השליטה‬ ‫ובעל‬ ‫ציבורית‬ ‫ולמלא‬ ‫החברה‬ ‫למשרדי‬ ‫להגיע‬ ‫בבוקר‪,‬‬ ‫לקום‬ ‫מאוד‬ ‫עד‬ ‫התקשה‬ ‫המייסד‬ ‫זה‪,‬‬ ‫גילו‬ ‫בהיותה‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫כדירקטור‪.‬‬ ‫והן‬ ‫בה‬ ‫משרה‬ ‫כנושא‬ ‫הן‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫נמרץ‬ ‫באופן‬ ‫כאן‬ ‫כי‬ ‫הפנימה‬ ‫משקיעיה‪,‬‬ ‫לציבור‬ ‫מדויק‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫ליתן‬ ‫שנדרשת‬ ‫ציבורית‬ ‫חברה‬ ‫העסקי‬ ‫במגזין‬ ‫שפורסמה‬ ‫ביקורתית‬ ‫כתבה‬ ‫לאור‬ ‫)בפרט‬ ‫תסייע‬ ‫לא‬ ‫החמלה‬ ‫תפקידים‬ ‫למלא‬ ‫כשיר‬ ‫אינו‬ ‫כבר‬ ‫המייסד‬ ‫כי‬ ‫חשש‪,‬‬ ‫קיים‬ ‫שלפיה‬ ‫‪,‬‬ ‫‪"Forbs‬‬ ‫"‬ ‫היוקרתי‪,‬‬ ‫תחת‬ ‫דירקטורים‬ ‫של‬ ‫מינויים‬ ‫כללו‬ ‫אשר‬ ‫חשובים‪,‬‬ ‫צעדים‬ ‫מספר‬ ‫ונקטה‬ ‫אמונאיים(‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ואולם‪,‬‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בכירה‬ ‫משרה‬ ‫כנושא‬ ‫כהונתו‬ ‫הפסקת‬ ‫וכן‬ ‫המייסד‬ ‫לא‬ ‫הכבוד‬ ‫אמריטוס‪.‬‬ ‫כדירקטור‬ ‫התשוש‬ ‫הדירקטור‬ ‫מונה‬ ‫ברבים‪,‬‬ ‫פניו‬ ‫את‬ ‫להלבין‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫דרמטיים‬ ‫שינויים‬ ‫במסגרת‬ ‫התקבלו‬ ‫נוספות‬ ‫החלטות‬ ‫ומספר‬ ‫כאן‪,‬‬ ‫הסתיים‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬