GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 47

אשר כללו : מתן בונוס , הגדלת שכרו של בעל השליטה בכובעו כמנכ " ל החברה ) כשכבר ברור היה כי לא יעלה בידיו למלא כראוי תפקיד זה ( והגדלת הסכום המשולם כגמול דירקטורים מעבר לגמול הבסיסי שזה מכבר אושר . התמורות הנוספות הללו לא היו עניין זניח כלל ועיקר , ולמעשה , התגבשו לסכום כולל של כ-‏
13 מיליון דולר , שהיו אמורים להיות משולמים בפריסה על פני מספר שנים . החלוקה הנדיבה האמורה לא הצחיקה כלל את בעלי המניות בחברה , והם הזדרזו להגיש את תביעתם כנגד הדירקטוריון המאשר , בטענה כי החלטות אלו התגבשו לכלל בזבוז תאגידי חסר תוחלת .
מרכיבי הבזבוז התאגידי : כעסם המוצדק של בעלי המניות כנגד החלוקה המגוכחת שבוצעה זכה לאוזן קשבת וכתף אמפתית . בית המשפט זיהה את המקומות שבהם כספים ששולמו למייסד זכו לתמורה קלושה או אפסית מצידו . בית המשפט התייחס לעילת הבזבוז התאגידי כעילה המורכבת משניים : מרכיב הבזבוז שהינו מרכיב עובדתי , ומרכיב נפשי של חוסר תום לב . חוסר תום לב מתקיים כאשר ההחלטה שהדירקטור מקבל חורגת באופן ניכר מגבולות שיקול הדעת העסקי , עד כי נדמה , שהדרך היחידה להסביר את קבלתה היא חוסר תום לב . תום לב הוא תכונה המיוחסת לדירקטורים כחזקה , ועל כן הטוען כנגדה נדרש להוכיח את היעדרה . מבחינתו של בית המשפט , הוא לא יבחן , האם הדירקטור התרשל עת לא נקט בכל האמצעים שעמדו לרשותו , אלא תחת זאת יבחן , האם הדירקטור נכשל ביודעין באופן מלא במילוי חובותיו ) לעניין זה , ראו פרשת .( DiRienzo v . Lichtenstein , et al ., C . A . No . 7894-VCP ( 38.9.9813 ) בית המשפט העליון בדלוור פסק , פעמים רבות , כי התנהלות הגובלת בבזבוז תאגידי , הינה בהכרח התנהלות בחוסר תום לב ) Disney In Re The Walt Company , Derivative Litigation , No . 411 , 9882 , Court Below : Court of Chancery of the State of Delaware for New Castle County C . A . ) 0.6.9886 ( 12429 . No ), ועל מנת להעלות טענה של בזבוז תאגידי , התובע נדרש להראות , כי החברה התקשרה בעסקה שבמסגרתה קיבלה תמורה הנעדרת כל שווי אמיתי , עד כי אף אדם בעל שיקול דעת עסקי תקין לא היה מתקשר בעסקה מסוג זה .
שכר מנהלים ודירקטורים : בהקשר של שכר או גמול דירקטורים ונושאי משרה בחברה , קיימת מורכבות נוספת . בתי המשפט בדלוור נוהגים להעניק תמיכה רבה , כמעט מלאה , להחלטות הדירקטוריון בתחומים אלה , משום שגובה שכרם וגמולם של נושאי המשרה בחברה מצוי בליבה של החלטה ניהולית של הדירקטוריון , ובתי המשפט נוהגים ליישם באופן מוחלט את חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון ולא להתערב בקביעותיו . על כן , בעל מניות המתנגד לתשלומים מסוג זה שבוצעו , נדרש להראות , כי החלטת הדירקטוריון הייתה כה שערורייתית או שנעדרה כל רציונליות , עד שלא ניתן לייחס לה שיקול דעת עסקי , ועל כן התערבותו של בית המשפט היא מחויבת בנסיבות . במקרה דנן , בית המשפט ערך
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫הסכום‬ ‫והגדלת‬ ‫זה(‬ ‫תפקיד‬ ‫כראוי‬ ‫למלא‬ ‫בידיו‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫היה‬ ‫ברור‬ ‫)כשכבר‬ ‫התמורות‬ ‫אושר‪.‬‬ ‫מכבר‬ ‫שזה‬ ‫הבסיסי‬ ‫לגמול‬ ‫מעבר‬ ‫דירקטורים‬ ‫כגמול‬ ‫המשולם‬ ‫‪-‬‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫לסכום‬ ‫התגבשו‬ ‫ולמעשה‪,‬‬ ‫ועיקר‪,‬‬ ‫כלל‬ ‫זניח‬ ‫עניין‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫הנוספות‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫מספר‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בפריסה‬ ‫משולמים‬ ‫להיות‬ ‫אמורים‬ ‫שהיו‬ ‫דולר‪,‬‬ ‫מיליון‬ ‫‪13‬‬ ‫הזדרזו‬ ‫והם‬ ‫בחברה‪,‬‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫הצחיקה‬ ‫לא‬ ‫האמורה‬ ‫הנדיבה‬ ‫החלוקה‬ ‫התגבשו‬ ‫אלו‬ ‫החלטות‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬ ‫המאשר‪,‬‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫כנגד‬ ‫תביעתם‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫תוחלת‪.‬‬ ‫חסר‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫לכלל‬ ‫החלוקה‬ ‫גד‬ ‫כנ‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫המוצדק‬ ‫כעסם‬ ‫התאגידי‪:‬‬ ‫הבזבוז‬ ‫מרכיבי‬ ‫את‬ ‫זיהה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אמפתית‪.‬‬ ‫וכתף‬ ‫קשבת‬ ‫לאוזן‬ ‫זכה‬ ‫שבוצעה‬ ‫המגוכחת‬ ‫מצידו‪.‬‬ ‫אפסית‬ ‫או‬ ‫קלושה‬ ‫לתמורה‬ ‫זכו‬ ‫למייסד‬ ‫ששולמו‬ ‫כספים‬ ‫שבהם‬ ‫המקומות‬ ‫מרכיב‬ ‫משניים‪:‬‬ ‫המורכבת‬ ‫כעילה‬ ‫התאגידי‬ ‫הבזבוז‬ ‫לעילת‬ ‫התייחס‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫חוסר‬ ‫לב‪.‬‬ ‫תום‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ ‫נפשי‬ ‫ומרכיב‬ ‫עובדתי‪,‬‬ ‫מרכיב‬ ‫שהינו‬ ‫הבזבוז‬ ‫שיקול‬ ‫מגבולות‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫חורגת‬ ‫מקבל‬ ‫שהדירקטור‬ ‫ההחלטה‬ ‫כאשר‬ ‫מתקיים‬ ‫תום‬ ‫חוסר‬ ‫היא‬ ‫קבלתה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫היחידה‬ ‫שהדרך‬ ‫נדמה‪,‬‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫העסקי‪,‬‬ ‫הדעת‬ ‫נדרש‬ ‫כנגדה‬ ‫הטוען‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫כחזקה‪,‬‬ ‫לדירקטורים‬ ‫המיוחסת‬ ‫תכונה‬ ‫הוא‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫לב‪.‬‬ ‫הדירקטור‬ ‫האם‬ ‫יבחן‪,‬‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫המשפט‪,‬‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫מבחינתו‬ ‫היעדרה‪.‬‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫האם‬ ‫יבחן‪,‬‬ ‫זאת‬ ‫תחת‬ ‫אלא‬ ‫לרשותו‪,‬‬ ‫שעמדו‬ ‫האמצעים‬ ‫בכל‬ ‫נקט‬ ‫לא‬ ‫עת‬ ‫התרשל‬ ‫פרשת‬ ‫ראו‬ ‫זה‪,‬‬ ‫)לעניין‬ ‫חובותיו‬ ‫במילוי‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫ביודעין‬ ‫נכשל‬ ‫הדירקטור‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪DiRienzo‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Lichtenstein,‬‬ ‫‪et‬‬ ‫‪al.,‬‬ ‫‪C.A.‬‬ ‫‪No.‬‬ ‫‪7894-VCP‬‬ ‫)‪(38.9.9813‬‬ ‫בבזבוז‬ ‫הגובלת‬ ‫התנהלות‬ ‫כי‬ ‫רבות‪,‬‬ ‫פעמים‬ ‫פסק‪,‬‬ ‫בדלוור‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫‪In‬‬ ‫‪Re‬‬ ‫‪The‬‬ ‫‪Walt‬‬ ‫‪Disney‬‬ ‫)‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫התנהלות‬ ‫בהכרח‬ ‫הינה‬ ‫תאגידי‪,‬‬ ‫‪Company,‬‬ ‫‪Derivative‬‬ ‫‪Litigation,‬‬ ‫‪No.‬‬ ‫‪411,‬‬ ‫‪9882,‬‬ ‫‪Court‬‬ ‫‪Below:‬‬ ‫‪Court‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪Chancery‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪State‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪Delaware‬‬ ‫‪for‬‬ ‫‪New‬‬ ‫‪Castle‬‬ ‫‪County‬‬ ‫‪C.A.‬‬ ‫התובע‬ ‫תאגידי‪,‬‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫טענה‬ ‫להעלות‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬ ‫(‪,‬‬ ‫‪No.‬‬ ‫‪12429‬‬ ‫)‪(0.6.9886‬‬ ‫הנעדרת‬ ‫תמורה‬ ‫קיבלה‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫בעסקה‬ ‫התקשרה‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫להראות‪,‬‬ ‫נדרש‬ ‫מתקשר‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫תקין‬ ‫עסקי‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ‫אף‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫אמיתי‪,‬‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫זה‪.‬‬ ‫מסוג‬ ‫בעסקה‬ ‫משרה‬ ‫ונושאי‬ ‫דירקטורים‬ ‫גמול‬ ‫או‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫ודירקטורים‪:‬‬ ‫מנהלים‬ ‫שכר‬ ‫רבה‪,‬‬ ‫תמיכה‬ ‫להעניק‬ ‫נוהגים‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫נוספת‪.‬‬ ‫מורכבות‬ ‫קיימת‬ ‫בחברה‪,‬‬ ‫וגמולם‬ ‫שכרם‬ ‫שגובה‬ ‫משום‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫בתחומים‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫להחלטות‬ ‫מלאה‪,‬‬ ‫כמעט‬ ‫ובתי‬ ‫הדירקטוריון‪,‬‬ ^^s^^g^S^W^s^g^^S^_^s^c^S^^s^G^s^g^G^S^{^^W^g^G^_^G^^S^S^{^^^S^^W^^C^g^^s+^^s^S^^^^g^S^O^^^^g^^W^s^_^[^^^C^^{^W^_^s^c^G^C^W^^^s^g^g^^w^^W^S^K^g^w^S^{^^^c+^{^^W^K^s^^^s^W^{^g^w^S^{^^^K^O^{^^g^W^^G^^s^o^^^s^G^^G^g^^W^^g^W^s^S^^^^G^W^s^C^S^O^g^^^c^W^^g^W^+^C^W^^^^W^^g^g^^g^^o^S^S^g^g^^S^S^O^g^^^c^W^^g^W^^S^_^s^c^^o^g^s^S^^C^W^^^O^^^^G^W^^^W^[^S+^o^^W^^s^^^^g^O^^^^g^^W^s^s^S^s^g^g^_^^^g^^^^s^C^^O^^^g^W^^s^g^W^^o^s^^^^O^^S+^^^k^S^{^^^c^G^g^^O^^^G^{^^^S^G^^^g^G^W^^{^_^W^g^G^^S^g^C^S^{^^^c^G^g^^^s^S^^^^G^W^^W+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3