GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 35

סוגיות משפטיות :
. 1 האם בקשת הנתבע להמצאת מסמכים נוספים , במסגרת בקשתו לפי כלל ) d ( 26 , הגדירה חומרים ספציפיים שבחזקת התובעת , שהיו רלוונטיים לתיק ולא מיותרים , כך שבית המשפט המחוזי ניצל לרעה את שיקול דעתו בדחיית בקשת ההמצאה ?;
האם לפי דיני ניו יורק , השכירות בין הצדדים שהוציא לפועל אביו של הנתבע , בתפקידו הקודם כנשיא , AHC חסרת תוקף בהיותה מתנה או בזבוז תאגידי ; ואם השכירות חסרת תוקף , האם לפי דיני פנסילבניה סעיף ההסכמה המוחלטת הכלול בהסכם זה שורד בכל זאת , ולאורו בטל הסכם נפרד בעל פה , הקודם מבחינת הזמן , להתקשר במיזם משותף ?.
. 9
נפסק :
ערכאת הערעורים בוחנת דה נובו את החלטת בית המשפט המחוזי לאשר פסיקה מקוצרת , תוך בחינת כל הראיות באור המטיב ביותר עם הצד שאינו המבקש , 016 , Ruffin Rentas v .
) 9816 . Cir . F . 3d 914 , 998 ( 9d ערכאת הערעורים בוחנת את דחייתו של בית המשפט המחוזי של בקשת הנתבע לפי כלל ) d ( 26 , לפי סטנדרט של ניצול לרעה של שיקול הדעת , ) 9883 . Cir . Miller v . Wolpoff & Abramson , L . L . P ., 391 F . 3d 999 , 388 ( 9d בעל דין שמבקש לעכב הכרעה בבקשה לפסיקה מקוצרת , מן הטעם שלא הומצאו לו חומרים מסוימים , חייב להראות כי החומר המבוקש רלוונטי להגנתו ואינו מיותר או ספקולטיבי , ולא מספיק רק לטעון שהראיות התומכות בטענת התובעת נמצאות בידיו של הנתבע , ) 1994 . Cir . Paddington Partners v . Bouchard , 34 F . 3d 1139 , 1130 ( 9d בית המשפט המחוזי צדק כשקבע , כי אף אחד מן הפריטים שפורטו בבקשתו של הנתבע , אינו רלוונטי לסוגיות העומדות בפני בית המשפט . למשל , הנתבע ביקש מסמכים הקשורים לחקירתו של המנהל הזמני שמונה לתובעת , שרטוטים של הנכס וסוגים שונים של מסמכים הקשורים להערכת השווי של הנכס ומצבו . על בסיס תיאורים אלו בלבד , מסמכים אלו אינם מכילים מידע שמשנה את תוצאת הבקשה להצהיר כי ההסכמים שבנידון חסרי תוקף . יתר על כן , הנתבע תיאר את החומר המבוקש במונחים כה כלליים , ולא הצליח להסביר כיצד העובדות המתבקשות יוצרות מחלוקת אמיתית בקשר לעובדה מהותית , at Paddington Partners , 34 F . 3d
. 1130 למשל , הנתבע ביקש לקבל לידיו התקשרויות בין הצדדים או עם צדדים שלישיים אחרים , בקשר לנכס ולשני ההסכמים . אולם , הוא לא הסביר את הבסיס לאמונתו כי בכלל קיימים מסמכים כאמור . טענות כלליות מסוג זה לא יכולות להצדיק את עיכוב ההכרעה בבקשת פסיקה מקוצרת . לפיכך , בית המשפט המחוזי לא ניצל לרעה את שיקול דעתו בקביעתו .
הצדדים היו חלוקים לגבי הדין שחל בעניינם כאשר שטחו טענותיהם בפני בית המשפט המחוזי , אולם בערעור לא התנגדו להחלטת בית המשפט המחוזי , בה נקבע כי דיני פנסילבניה חלים על סוגית כלל ראיות חיצוניות בעל פה ) rule ), parol evidence ודיני ניו יורק חלים על סוגית הבזבוז התאגידי ) waste ). corporate בתיק שקיים בו גיוון מסוג זה , כללי ברירת הדין של ניו יורק , מדינת הפורום , הם הגוברים , 643 ., Co Krauss v . Manhattan Life Ins .
,( choice‐of‐law rules ) לפי כללי ברירת הדין של ניו יורק . F . 9d 90 , 188 ( 9d Cir . 1901 ) כאשר הצדדים מסכימים כי דין מסוים מסדיר את העניינים ביניהם , הסכמתם מספיקה כדי לבסס את ברירת הדין . 266 Fed . Ins . Co . v . Am . Home Assur . Co ., 639 F . 3d 227 ,
( 9d Cir . 9811 ); Krumme v . WestPoint Stevens Inc ., 930 F . 3d 133 , 130 ( 9d Cir . ) 9888 ). לפיכך , ערכאת הערעורים מיישמת את דיני פנסילבניה בקשר למחלוקת סביב הסכם המיזם המשותף ומיישמת את דיני ניו יורק על מחלוקת השכירות .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫שבית‬ ‫כך‬ ‫מיותרים‪,‬‬ ‫ולא‬ ‫לתיק‬ ‫רלוונטיים‬ ‫שהיו‬ ‫התובעת‪,‬‬ ‫שבחזקת‬ ‫ספציפיים‬ ‫חומרים‬ ‫ההמצאה?;‬ ‫בקשת‬ ‫בדחיית‬ ‫דעתו‬ ‫שיקול‬ ‫את‬ ‫לרעה‬ ‫ניצל‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בתפקידו‬ ‫הנתבע‪,‬‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ‫לפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫השכירות‬ ‫יורק‪,‬‬ ‫ניו‬ ‫דיני‬ ‫לפי‬ ‫האם‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫חסרת‬ ‫השכירות‬ ‫ואם‬ ‫תאגידי;‬ ‫בזבוז‬ ‫או‬ ‫מתנה‬ ‫בהיותה‬ ‫תוקף‬ ‫חסרת‬ ‫‪,‬‬ ‫‪AHC‬‬ ‫כנשיא‬ ‫הקודם‬ ‫בכל‬ ‫שורד‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫הכלול‬ ‫המוחלטת‬ ‫ההסכמה‬ ‫סעיף‬ ‫פנסילבניה‬ ‫דיני‬ ‫לפי‬ ‫האם‬ ‫תוקף‪,‬‬ ‫משותף?‪.‬‬ ‫במיזם‬ ‫להתקשר‬ ‫הזמן‪,‬‬ ‫מבחינת‬ ‫הקודם‬ ‫פה‪,‬‬ ‫בעל‬ ‫נפרד‬ ‫הסכם‬ ‫בטל‬ ‫ולאורו‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫נפסק‪:‬‬ ‫מקוצרת‪,‬‬ ‫פסיקה‬ ‫לאשר‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫נובו‬ ‫דה‬ ‫בוחנת‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫‪Rentas‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Ruffin,‬‬ ‫‪016‬‬ ‫המבקש‪,‬‬ ‫שאינו‬ ‫הצד‬ ‫עם‬ ‫ביותר‬ ‫המטיב‬ ‫באור‬ ‫הראיות‬ ‫כל‬ ‫בחינת‬ ‫תוך‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דחייתו‬ ‫את‬ ‫בוחנת‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫‪.‬‬ ‫‪F.3d‬‬ ‫‪914,‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪(9d‬‬ ‫‪Cir.‬‬ ‫)‪9816‬‬ ‫הדעת‪,‬‬ ‫שיקול‬ ‫של‬ ‫לרעה‬ ‫ניצול‬ ‫של‬ ‫סטנדרט‬ ‫לפי‬ ‫‪,‬‬ ‫)‪26(d‬‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫הנתבע‬ ‫בקשת‬ ‫של‬ ‫המחוזי‬ ‫בעל‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Miller‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Wolpoff‬‬ ‫&‬ ‫‪Abramson,‬‬ ‫‪L.L.P.,‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪F.3d‬‬ ‫‪999,‬‬ **8+8+8**Y8+8+8**\+8+8*x*N +8+*u5ux+8*5x+8*5u5x+8*u58+8*55x+8*+8*u5긠*8+8+8*55uu8+8*uuu8+8*558+8*5x+8*uux+8*u+*u58+8*u5u55uux*8+8+8*5x+8*uu8+8*u5u5x+8*555x+8*55uu55x+8*5uux+8*5u8+8*x+8*5555u긠+8*uux+8*uuuux*8+8+*55u踠*8+8+8*u8+8*uuux+8*55u긠+8*5uu긠+8*u55긠+8*5uu긠+8*u555uu긠+8*55u+8*5+8*u5u+*uu긠+8**+8+8**Y[۸+8+8**\\+8+8**+8+8**X\ 8+8+8**8+8+8**8+8+8**LLK8+8+8**LL8+8+8**Y8+8+8**\+8+8*x*NNM8+8+*5u5x+8*55u踠*8+8+8*u8+8*uuux+8*u5u55x+8*555u5ux+8*+8*5+8*5+8*x+8*uu踠*8+8+8*+8*5ux+8*5u58+*5u5x+8*5uu5ux+8*uux+8*uux+8*55u踠+8*5u8*8+8+8*5u58*+8+8*uu긠+8*u55x+8*5uu긠+8*5uuuu긠+8*55uu55x+*5uu5ux+8*uux+8*u8+8*uu5ux+8*uuuux+8*55x+8*u8+8*u55u5ux+8*5uu긠*8+8+8*uu58+8*55x+8*5558+8*u8+*u踠+8*u5ux+8*5u5x+8*55x+8*uux+8*u5u*8+8+8*55x+8*u5u5ux+8*uuux+8*8+8*uux*+8+8*55x+8*u8+8*5uuux+8*555긠+*55u踠+8**8+8+8*8+8*u8+8*u*+8+8*u5x+8*uu5uu+8*55uux+8*x+8*555u8+8*5uu8+8*u5긠+8*5긠+8*uu58+*5uuu긠+8*5uuu긠+8*u+8*55uuu8+8*55u+8*u58+8*55uux*8+8+8*8+8*uu5ux+8*5uux+8*5u8+8*5긠+8*u58+**Y[۸+8+8**\\8+8+8**8+8+8**8+8+8**]8+8+8*5uu긠*8+8+8*5uu8+8*uu8+8*5uu긠+8*5u긠+8*uu5u긠+*u5uuuux+8*ux+8*x+8*5x+8*5ux+8*uu+8*5u5uuu긠+8*5uux+8*5u8+8*uux+8*55u踠+8*5u8*8+8+8**+8+8**LL8+8+*u58+8*x+8*55u5x+8*5uuux+8*5긠+8*5uuu8+8*58+8*5u8+8*5u5x*8+8+8*55uux*+8+8*u5u5x+8*55x+8*uu8+8*55ux*8+8+*uuu긠+8*5558+8*uux+8*5긠+8*55u+8*uu5u긠+8*58+8*8+8*uu丠+8*55uu긠+8*55u긠+8*5u8*+8+8*uux+8*uuux+*uuux*+8+8*x+8*uuu8+8*5긠+8*558+8*5u8+8*58+8*5ux+8*5u58+8*uu긠+8*55u渠*8+8+8*u5긠*+8+8*5uu8+*5u58+8*uu긠+8*u55x+8*55uu5x+8*u5x+8*5u8+8*u5uu5x+8*u8+8*5u+8*5ux+8*5uux+8*5ux+8*5ux+*55uu5u5u8+8*u5x+8*x+8*5u踠+8*u8+8*5ux*8+8+8*5u58+8*uu긠+8*5555긠+8*55x+8*58+8*u5u8+8*5u5x+8*5ux*8+8+*8+8*5ux+8*uu5+8*5ux+8*uu5x+8*8*8+8+8**\8+8+8**]Y[x+8+8**[x+8+8*x+8*58+8*u8+8*uu5uu긠+8*55uu긠+8*58+8*uuu긠+8*8+8*5ux+*5u+8*u5u5긠+8*55x+8*8*8+8+8*uu丠+8*uuu+8*ux+8*uuux+8*uu+8*8*+8+8**ܜܘ]x+8+8**\x+8+8*x+8*55ux+8*5uuu帠+8*uuu긠+**ܘ]\+8+8**+8+8**X[][+8+8**Yx+8+8**[˸+8+8**ˋ8+8+8** +8+8*5uu5ux*8+8+8*5x+8*55u5ux*8+8+8*u5긠+8*uu5*8+8+8*5ux+8*u8+*8*8+8+8**Xx$ٸ$]+8+8**[\+8+8*x+8*uu5+8*5ux+8*u8+8*5u+8*u5u5긠+8*55x+8*55x+8**+8+8**Y8+8+8**L 8+8+8**N8+8+8**Y8+8+8**\+8+8*x*NL x+8+*x+8*u5u8+8*5ux+8*uu5u5x*8+8+8*55uu5ux+8*5긠+8*uu8+8*uuux+8*u+8*x+8*uuux+8*5ux+8*5u8+**Y +8+8**[˸+8+8**˸+8+8**+8+8**[K+8+8**Yx+8+8**\\+8+8**ˋ8+8+8**x+8+8**8+8+8**8+8+8**+8+8*5u*+8+8*u5u5긠+8*5긠+8*5uux+**Y8+8+8**\+8+8*x*N Lx+8+8**ܝ[[Yx+8+8**\[8+8+8**][+8+8**[ˋ8+8+8**L8+8+8**8+8+8**L8+8+8**L8+8+8**Y8+8+8**\+8+*5ux+8*uuux+8*55u긠+8*uu8+8*55uu5u5u8+8*u5x+8*5긠+8*uuu긠+8*55u5ux+8*55긠+8*55u渠*8+8+8*8*+8+8*x*N8+8+*5uu5u긠*+8+8*5u긠+8*8+8*uu5+8*5ux+8*u5x+8*5긠+8*uuuu긠+8*5uu+8*5ux+*uu5u긠+8*5u uu긠+8*8+8*x+8*5uu5x+8*uuu8+8*u58+8**8+8+