GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 29

האם עסקת מיזוג שבמסגרתה חברה-אם איבדה את אחזקתה בחברה-בת , התגבשה לכדי הפרה של חובות הנאמנות של הדירקטוריון ? חלוקת מניות החברה-הבת שהייתה בבעלות מלאה של חברת אחזקות בתקופה שבה מצבה הפיננסי של חברת האחזקות איננו במיטבו , נבדק מאוחר יותר בבית המשפט העליון באנגליה , אשר נדרש לבחון האם בוצעה בזמנו חלוקה אסורה של נכסים ? האם הדירקטורים הפרו את חובות הנאמנות שלהם כלפי החברה בגין העברה אסורה זו ? והאם עילת התביעה בגין הפרת חובת הנאמנות התיישנה ? המסכת העובדתית במקרה דנן היא מרתקת - הנתבעים הינם בעלי השליטה בחברה , ואף יושבים כרוב דירקטורים בדירקטוריון ; התביעה מוגשת על ידי מפרק החברה-האם , במסגרת רצונו להטיל על הנתבעים אחריות לחלוקה האסורה הן כבעלי השליטה והן מתוקף כהונתם כאורגנים בה ; דיון חשוב מאוד נערך בסוגיית חובת הנאמנות של דירקטורים , לשמור ולהגן על נכסי חברה , וזאת במסגרת בחינת תקופת ההתיישנות החלה על עילת תביעה של מוטב המבקש לתבוע נאמן שהפר את חובות ההגנה על נכסי הנאמנות
עוד בפסק הדין : השמירה וההגנה על נכסי חברה במסגרת חובתם של דירקטורים בחברה לפעול כנאמן לנכסיה ; מעמדם של דירקטורים כנאמנים על נכסי חברה ובחינת תקופת ההתיישנות החלה על עילת תביעה של מוטב כנגד נאמן שלא הגן על נכסי הנאמנות ; העברה פסולה והברחת נכסי חברה בחדלות פירעון ; המבחנים לקביעה כי חברה היתה חדלת פירעון במועד התקשרותה בעסקאות מסחריות ; האם העסקאות בהן התקשרה החברה לפני הפירוק הן עסקאות הניתנות לביטול בשל היותן עסקאות שנעשו בחדלות פירעון , עסקאות שבוצעו תוך העדפה פסולה , עסקאות בלתי מסחריות או עסקאות בלתי סבירות של דירקטור ?; האם הדירקטורים של החברה הפרו את חובותיהם כלפיה על רקע ההתקשרות בעסקאות שנעשו בחדלות פירעון ובהיותן עסקאות שבוצעו תוך העדפה פסולה ?;
בפני בית המשפט העליון של אנגליה The Supreme Court of England
[ נדון ביום ; 1.72.2.71 ניתן ביום ] 21.2.2.71
בית המשפט העליון באנגליה , בפני השופטים הנכבדים לורד קאר , לורד סאמפשיון , לורד קארנוורת ', לורד לויידס-ג ' ונס ולורד בריגס ) שנתן את פסק הדין ), נדרשו לבחון האם עסקת מיזוג שבמסגרתה חברה-אם איבדה את אחזקתה בחברה-בת , התגבשה לכדי הפרה של חובות הנאמנות של הדירקטוריון ? באופן ספציפי , בית המשפט העליון באנגליה נדרש לבחון האם יש לראות בדירקטורים כ " נאמן " שאיבד את נכסי " הנאמנות " אותה ניהל , תוך הפרת חובותיו כנאמן , לצורכי קביעת תקופת ההתיישנות של עילה מסוג זה , לפי סעיף ) b )( 1 ( 91 לחוק ההתיישנות ?
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫מניות‬ ‫חלוקת‬ ‫הדירקטוריון?‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫חובות‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫לכדי‬ ‫התגבשה‬ ‫מצבה‬ ‫שבה‬ ‫בתקופה‬ ‫אחזקות‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫בבעלות‬ ‫שהייתה‬ ‫הבת‬ ‫‪-‬‬ ‫החברה‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫נבדק‬ ‫במיטבו‪,‬‬ ‫איננו‬ ‫האחזקות‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הפיננסי‬ ‫של‬ ‫אסורה‬ ‫חלוקה‬ ‫בזמנו‬ ‫בוצעה‬ ‫האם‬ ‫לבחון‬ ‫נדרש‬ ‫אשר‬ ‫באנגליה‪,‬‬ ‫העליון‬ ‫בגין‬ ‫החברה‬ ‫כלפי‬ ‫שלהם‬ ‫הנאמנות‬ ‫חובות‬ ‫את‬ ‫הפרו‬ ‫הדירקטורים‬ ‫האם‬ ‫נכסים?‬ ‫הנאמנות‬ ‫חובת‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬ ‫התביעה‬ ‫עילת‬ ‫והאם‬ ‫זו?‬ ‫אסורה‬ ‫העברה‬ ‫בעלי‬ ‫הינם‬ ‫הנתבעים‬ ‫‪-‬‬ ‫מרתקת‬ ‫היא‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫העובדתית‬ ‫המסכת‬ ‫התיישנה?‬ ‫מוגשת‬ ‫התביעה‬ ‫בדירקטוריון;‬ ‫דירקטורים‬ ‫כרוב‬ ‫יושבים‬ ‫ואף‬ ‫בחברה‪,‬‬ ‫השליטה‬ ‫אחריות‬ ‫הנתבעים‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫רצונו‬ ‫במסגרת‬ ‫האם‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החברה‬ ‫מפרק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דיון‬ ‫בה;‬ ‫כאורגנים‬ ‫כהונתם‬ ‫מתוקף‬ ‫והן‬ ‫השליטה‬ ‫כבעלי‬ ‫הן‬ ‫האסורה‬ ‫לחלוקה‬ ‫על‬ ‫ולהגן‬ ‫לשמור‬ ‫דירקטורים‪,‬‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫חובת‬ ‫בסוגיית‬ ‫נערך‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫תביעה‬ ‫עילת‬ ‫על‬ ‫החלה‬ ‫ההתיישנות‬ ‫תקופת‬ ‫בחינת‬ ‫במסגרת‬ ‫וזאת‬ ‫חברה‪,‬‬ ‫נכסי‬ ‫הנאמנות‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫חובות‬ ‫את‬ ‫שהפר‬ ‫נאמן‬ ‫לתבוע‬ ‫המבקש‬ ‫מוטב‬ ‫של‬ ‫בחברה‬ ‫דירקטורים‬ ‫של‬ ‫חובתם‬ ‫במסגרת‬ ‫חברה‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫וההגנה‬ ‫השמירה‬ ‫הדין‪:‬‬ ‫בפסק‬ ‫עוד‬ ‫תקופת‬ ‫ובחינת‬ ‫חברה‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫כנאמנים‬ ‫דירקטורים‬ ‫של‬ ‫מעמדם‬ ‫לנכסיה;‬ ‫כנאמן‬ ‫לפעול‬ ‫הנאמנות;‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫הגן‬ ‫שלא‬ ‫נאמן‬ ‫כנגד‬ ‫מוטב‬ ‫של‬ ‫תביעה‬ ‫עילת‬ ‫על‬ ‫החלה‬ ‫ההתיישנות‬ ‫היתה‬ ‫חברה‬ ‫כי‬ ‫לקביעה‬ ‫המבחנים‬ ‫פירעון;‬ ‫בחדלות‬ ‫חברה‬ ‫נכסי‬ ‫והברחת‬ ‫פסולה‬ ‫העברה‬ ‫התקשרה‬ ‫בהן‬ ‫העסקאות‬ ‫האם‬ ‫מסחריות;‬ ‫בעסקאות‬ ‫התקשרותה‬ ‫במועד‬ ‫פירעון‬ ‫חדלת‬ ‫בחדלות‬ ‫שנעשו‬ ‫עסקאות‬ ‫היותן‬ ‫בשל‬ ‫לביטול‬ ‫הניתנות‬ ‫עסקאות‬ ‫הן‬ ‫הפירוק‬ ‫לפני‬ ‫החברה‬ ‫בלתי‬ ‫עסקאות‬ ‫או‬ ‫מסחריות‬ ‫בלתי‬ ‫ע