GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 17

סדרת ספרי " חובות אמונים בחברה " - משפט משווה
ואלו הן השאלות הבוערות , המעסיקות את הדירקטור האמריקאי , הקנדי , האוסטרלי והאנגלי : איך מיישמים את חובת הזהירות של הדירקטור ? עד כמה ראוי שבית המשפט יתערב בהחלטות הדירקטוריון ? האם כל אישור של גמול בכירים הוא עסקה בניגוד עניינים של הדירקטוריון ? האם די בוועדה המיוחדת של הדירקטוריון על מנת לטהר דירקטוריון שהתמנה רובו על ידי בעל שליטה ? עד כמה ראוי ורצוי לו לדירקטור , להישמע לעמדתו של בעל מניות אקטיביסט המבקש להתנגד להחלטת הדירקטוריון ? עד כמה מותר לדירקטוריון להילחם נגד רצונם של בעלי מניות להחליפו ) מאבקי שליטה מסוג )? proxy contest אילו סיכונים מותר וכדאי לדירקטוריון ליטול , במסגרת רצונו להשיא את רווחי החברה ? האם נטילת סיכון שבעקבותיה נוצר לחברה הפסד , היא בהכרח החלטה המתקבלת בניגוד לכלל שיקול הדעת העסקי ? עד כמה יכול הדירקטור להתגונן בטענה כי הוא הסתמך על עצות מומחים ) רואי חשבון ועורכי דין )? האם כל דרישת בעל מניות לקבל לידיו מידע של החברה , מחייב את הדירקטור בגילוי מלא של מסמכי החברה ? האם כל היכרות של דירקטור עם בעל השליטה , פוגעת בעצמאותו ובשיקול דעתו ? אילו שיקולים מותר או חייב הדירקטור לשקול בעת אישורה של עסקת מיזוג מורכבת ?
סדרת הספרים
" חובות אמונים בחברה ניתוחי פסיקה גלובלית ",
מבית ההוצאה של , GCL – Global Comparative Law כוללת ארבעה ספרים , המכילים בקירוב כ-‏ 488 פסקי דין המובילים בעולם מערכאות בתי המשפט בארצות הברית , אנגליה , קנדה ואוסטרליה - בסוגיה המשפטית המורכבת של חובות האמונים בחברה . הספרים המרכיבים את הסדרה , יוצאים לאור בתום כל שנת עבודה . הסדרה כוללת את הספרים משנת 9812 , 9814 , 9813 ו-‏ . 9816
הספרים מכילים את ניתוח פסקי הדין הגלובליים בשפה העברית לנוחות המשתמש , והם עוסקים , בין היתר , בחובות האמונים של הדירקטוריון בעסקאות מיזוג עם צדדים שלישיים ועם בעל השליטה בחברה ; בחובות האמונים של בעל השליטה כלפי יתר בעלי המניות , בעת מכירת השליטה בחברה ; בחובות האמונים של הדירקטוריון ונושאי המשרה בהתקשרויות עם החברה שיש להם עניין אישי בהן ; בעסקאות הקשורות בהענקת גמול לדירקטורים ולנושאי משרה ועוד . פסקי הדין מעמיקים במרכיבי חובות האמונים , הכוללים , על קצה המזלג את - חובת הנאמנות , חובת תום הלב , חובות הזהירות , חובות הגילוי , חובות פיקוח של דירקטוריון באשכול ועוד .
סדרת הספרים מיועדת לכלל הקהילה התאגידית ובין אלה , לעורכי דין , לרואי חשבון , לדירקטורים , לנושאי משרה בכירים ולהנהלות חברות ציבוריות , לסטודנטים , ועוד .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫בהחלטות‬ ‫יתערב‬ ‫המשפט‬ ‫שבית‬ ‫ראוי‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫הדירקטור?‬ ‫של‬ ‫הזהירות‬ ‫חובת‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫די‬ ‫האם‬ ‫הדירקטוריון?‬ ‫של‬ ‫עניינים‬ ‫בניגוד‬ ‫עסקה‬ ‫הוא‬ ‫בכירים‬ ‫גמול‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫כל‬ ‫האם‬ ‫הדירקטוריון?‬ ‫עד‬ ‫שליטה?‬ ‫בעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רובו‬ ‫שהתמנה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫לטהר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫של‬ ‫המיוחדת‬ ‫בוועדה‬ ‫להחלטת‬ ‫להתנגד‬ ‫המבקש‬ ‫אקטיביסט‬ ‫מניות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לעמדתו‬ ‫להישמע‬ ‫לדירקטור‪,‬‬ ‫לו‬ ‫ורצוי‬ ‫ראוי‬ ‫כמה‬ ‫שליטה‬ ‫)מאבקי‬ ‫להחליפו‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫רצונם‬ ‫נגד‬ ‫ ^s^S^g^s^_^w^s^O^g^^^c^W^^g^W^^{^W^^^o^{^S^^O^S^O^g^^^c^W^^g^W^|+^^W^W^_^g^C^^s^S^^g^C^^^W^^W^G^{^^K^^^s^g^c^W^s^s^O^g^^^c^W^^g^W^^W^o^O^C^g^{^W^^^^g^o^W^^g^w^C^g^s^Wɽѕӊ^{^^W^K+^G^^g^K^W^O^S^{^^^G^s^^S^_^s^c^S^G^S^o^^_^S^g^C^S^^^O^s^_^G^^S^^W^^^^G^^^G^W^^g^S^^g^o^W^^^c^g^s^^S^C^w^S^_^G^^P+^{^W^{^_^g^w^^^W^^^s^S^^^{^k^S^W^C^o^g^G^c^^^S^s^S^^K^W^^^S^O^g^^^c^W^^g^o^W^s^o^{^S^^O^S^^^^d^S^O^^^^g^^W^s^s^o^s^s+^S^O^g^^^c^W^^C^^{^_^g^g^G^S^_^G^^S^^s^{^g^O^^s^g^O^g^W^s^^G^s^{^^g^W^^G^^s^O^^g^^^o^s^S^C^w^O^g^|^W^^W^^o^g^_^^G^W^^^W^C^g+^G^^^{^C^W^^W^^W^K^^^S^^s^g^c^S^G^^s^^w^O^g^^^c^W^^^s^S^g^o^^W^^o^s^S^C^w^S^_^G^^P^{^^{^o^g^^s^{^s^C^G^K^g^s^W^g+^{^W^^o^G^^{^g^[^W^K^^^^^^s^C^g^^W^^S^G^^^s^^^W^s^S^O^g^^^c^W^^_^g^g^G^C^W^{^W^^^^g^^W^s^g^w^C^g^s^W^O^^^T^W^G^^g^^W^s+^^^g^^S^^g^^W^_^g^G^_^G^^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^S^^^^g^w^^O^^+^S^S^W^^C^S^{^G^g^^K^s^W^G^s^g^+^O^g^^^^^g^o^G^^g^^W^G^S^{^o^g^s^g^w^^^^g^w^C^^G^^S^o^W^s^s^ 3O Ʌѥٗ1ߊ^^s+^G^^W^K^g^S^W^C^W^^c^^s^g^S^^^O^S^C^^K^s^g^S^S^G^^g^^G^C^^^W^^S^{^^^c^G^^g^{^^^o^C^W^^G^^W^s^w^S^{^W^G^g^s^g^w+^G^^W^w^s^C^W^^g^W^^C^g^w^S^^O^^S^C^^S^{^^o^g^G^g^w^S^^^^g^w^G^_^G^^S^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^^s^S^{^W^^o^G^^S^{^^^c^g^+ۊ^Wˊӊϊ^{^^^^S^^^^g^w^C^^o^W^s^s^^S^^O^^S^^G^W^O^S^^^^o^s+^G^g^^^W^^^g^w^W^S^w^S^{^^^{^^s^^W^_^W^^S^^G^^g^^G^^^S^S^K^s^W^G^s^g^g^w^S^O^g^^^^^g^^g^^W^_^C^^{^o^g^s^g^w^S^^^^g^w+^S^^s^g^c^S^G^^s^W^^w^^s^g^^g^g^w^^O^O^g^w^^w^{^g^[^W^K^G^^^^C^W^^S^O^g^^^c^W^^g^W^^^s^S^C^{^W^^g^w^G^_^W^G^W^^S^g^^+^G^_^G^^P^S^^s^g^c^S^{^o^g^^^G^^^S^{^^g^W^^G^^s^g^g^^^o^s^^g^S^^s^g^c^S^G^^s^^s^S^C^{^W^^g^w^G^_^W^G^W^^G^_^G^^P+^G^S^|^C^g^^g^^^g^g^^s^S^w^^g^^S^_^G^^S^^w^G^S^^^^^W^g^W^^S^{^^^S^W^^W^^C^g^S^O^g^^^c^W^^g^W^^^s^S^C^{^W^^g^w^G^_^W^G^W^+^G^{^^o^g^G^g^{^^{^g^^g^w^S^O^g^^^^^g^W^^W^O^{^^^S^W^s^^W^^C^g^s^O^g^^^c^W^^g^w^K^{^W^s^G^S^^^^^S^^^W^^W^^G^^^^C^W^+^S^[^S^g^^W^^_^W^G^W^^S^s^G^^W^w^_^W^G^^S^^C^{^^W^^_^W^G^^C^^S^{^[^s^K^^^S^^s^S^o^W^s^s^g^w^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^+^W^^W^O^G^C^^o^W^s^O^g^^^c^W^^g^W^^^s^^g^^W^_^_^W^G^W^^S^K^g^s^W^g^_^W^G^W^+^s^O^g^^^c^W^^g^w^_^^G^W^^s^^W^C^g^O^g^^s^^W^^o^g^C^s^S^W^G^g^^S^^C^K^g^O^g^^S^^S^g^s^S^s^o^s^s^{^g^W^^O^^S^^^^g^w^^O^^+^W^^W^O^s^^c^W^O^^c^g^w^^g^G^W^^g^W^^_^G^^W^^W^s^S^^S^s^W^^G^o^g^^g^w^{^^^S^s^^W^^C^g+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3