GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 16

‫כמגבשות‬ ‫עסקיה‬ ‫בקידום‬ ‫קשורות‬ ‫שאינן‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫אישיות‬ ‫הוצאות‬ ‫מבסס‬ ‫פרטיים‬ ‫לצרכים‬ ‫חברה‬ ‫ובנכסי‬ ‫בכספי‬ ‫שימוש‬ ‫תאגידי;‬ ‫בזבוז‬ ‫עילת‬ ‫הנסיבות‬ ‫עניינים;‬ ‫בניגוד‬ ‫עסקאות‬ ‫לכדי‬ ‫ומתגבש‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫עילות‬ ‫תמריצי‬ ‫המלאה;‬ ‫ההגינות‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫הבחינה‬ ‫סטנדרט‬ ‫את‬ ‫יחילו‬ ‫שבהן‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫המלאה;‬ ‫ההגינות‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫הבחינה‬ ‫וסטנדרט‬ ‫בכירים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫חובת‬ ‫והפרת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬