Gállok Magazine Volume 2014 - Page 9

Gállok Minerallagar starka som urberget GRUVNÄRINGEN OCH mineralprospektering regleras i Sverige i första hand av minerallagen. För tillämpningen av minerallagen, till exempel vad gäller tillståndsprocessen för de företag som vill prospektera efter och/eller bryta mineraler står myndigheten Bergsstaten. Sverige är gruvbranschens BERGSSTATEN ÄR EN myndighet med anor från 1600-talet, då Sverige anses ha fötts som gruvnation. Sedan dess är principen densamma: Minerallagstiftningen är oerhört stark i relation till miljölagstiftning, rennäringslagstiftning och den privata äganderätten. VARJE ÅR RANKAR Fraser Institute vilka länder som är mest respektive minst gynnsamma för företag inom gruvbranschen att etablera sig i. Fraser Institute beskriver sig som ett oberoende undersöknings- och utbildningsinstitut. Undersökningen sker genom att enkäter skickas ut till tusentals företag inom prospekterings- och/eller gruvbranschen över hela världen. Flera hundra företag brukar be-svara frågorna som rör gruvnäringens förutsättningar i olika länder. Några parametrar som mäts är ländernas minerallagstiftning, deras miljölagar, kostnader för att bedriva gruvverksamhet, hur olika samhällsfunktioner fungerar och politisk stabilitet. De tittar också på landets infrastruktur och tillgången till för branschen värdefull information via databaser. Också tillgången till arbetskraft vägs in. Ytterligare parametrar finns och den som vill fördjupa sig i hur den årliga rankingen fungerar kan gå in på www.fraserinstitute.org favorit I BÖRJAN AV 1990-TALET genomförde den dåvarande regeringen förändringar i minerallagen som gjorde det ännu gynnsammare för prospektörer och gruvbolag att verka i Sverige. Bland annat sänktes mineralavgiften till ett minimum. De av skattemedel uppbyggda arkiven med dokumentation över Sveriges mineraltillgångar öppnades också för hugade spekulanter. Regeringens mål är fler gruvor DEN NUVARANDE regeringen (våren 2014) presenterade under 2013 sin nya mineralstrategi. Under en föreläsning i samband med seminariet Framtidens gruv- och mineralindustri i Stockholm samma år redogjorde Annie Lööfs statssekreterare Håkan Ekengren för regeringens vision för gruvnäringen i Sverige. Regeringens mål är att det ska finnas 31 gruvor i drift i Sverige år 2020 och 47 gruvor år 2030. Idag finns det 16 gruvor i drift i Sverige. Hela Håkan Ekengrens presentation finns att läsa på www.framtidensgruvochmineral.se. mineralstrategin är i första hand den svenska gruv-, industrimineral- och bergmaterialindustrin och de aktörer som bidrar till eller berörs av näringens verksamhet. BESTÄMMELSERNA FÖR koncessionsmineral utgår från ett gemensamt nationellt intresse av gruvhantering och mineralindustri. Samhällsintresset av att mineral kan brytas och tas till vara har bedömts vara ett så starkt allmänt intresse att grundlagens förutsättningar för ingrepp i markägarnas rätt är uppfyllda. övervägande del AV de nya gruvorna planeras till den norra AV REGERINGENS mineralstrategi framgår bland annat att svensk delen av Sverige. gruv- och mineralnärings konkurrenskraft ska öka. Målgruppen för Några ord om... minerallagen Minerallagen handlar om undersökning och utvinning av vissa mineralfyndigheter på land oavsett vem som äger marken. Lagen reglerar både rättigheter och skyldigheter för den som vill prospektera och/eller bryta mineraler i Sverige. Lagen definierar vilka mineraliska ämnen som reglerna gäller för, de så kallade koncessionsmineralerna. Drygt 60 sådana mineraler finns uppräknade i minerallagen. undersökningstillstånd Tillståndsprocessen vid gruvetableringar kritiseras för att miljöprövningen görs först då gruvplanerna är långt gångna. Ett undersökningstillstånd skall avse ett bestämt område där man kan anta att undersökning kan leda till fynd av koncessionsmineral. Tillstånd skall meddelas om det finns anledning att tro att undersökning av området kan leda till fynd av koncessionsmineral. 2014 ÅRS RANKING toppas av Sverige, som alltså är det land i världen som den globala gruvbranschen ser som mest gynnsamt att agera i. Tio i topp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sverige Norge Newfoundland & Labrador Nevada New Brunswick Västra Australien Wyoming Irland Alberta Finland DE FEM LÄNDER som anses vara sämst på gruvnäring är: Kyrgyzstan, Venezuela, Filipinerna, Argentina - La Rioja och Angola. vem som har rätt till mineral i marken I Sverige gäller sedan hundratals år att den som kan undersöka eller bryta en mineralfyndighet kan beviljas tillstånd enligt minerallagen att göra det, oavsett vem som äger marken. riksintressen för mineralutvinning Att undersökningar av berggrunden kommer till stånd anses som ett samhällsintresse. Det är grundläggande för gruvnäringen, metall- och mineralindustrin samt verkstadsindustrin. Branscherna är traditionellt av stor betydelse för Sveriges ekonomi. I 3 kap. 7 § miljöbalken finns dels en hushållningsbestämmelse och dels en bestämmelse om riksintresse med avseende på mineralfyndigheter: Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. Uppgifterna på denna sida är hämtade från: Minerallagen (1991:45), Sveriges mineralstrategi, www.bergsstaten.se, www.sgu.se, www.sverigesgruvochmineral.se