Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 51

CLIC PER VEURE EL DOCUMENTAL

La Fundació Barça i la Fundació MAPFRE han treballat conjuntament en el programa de pre · venció de la violència al Brasil , amb l ’ objec · tiu principal d ’ atendre nens , nenes i joves de comunitats vulnerables , habilitant espais i activitats que utilitzin l ’ es · port com a eina per educar en va · lors , fomentin la inclusió i cohesió social , l ’ apoderament femení , i pro · moguin el diàleg per a la resolució pacífica de conflictes . El projecte es va iniciar a la favela de Maré , una de les més conflicti · ves de Rio de Janeiro . Per explicar el significatiu impacte que ha tin · gut el projecte durant tots aquests anys , les dues entitats han difós un vídeo que mostra el testimoni de diversos destinataris i del context en què viuen . Actualment s ’ està treballant amb més de 2.000 nens , nenes i joves ( de 8-16 anys ) de comunitats vul · nerables i amb elevats índexs de violència en els municipis de la regió metropolitana de Sao Paulo i Rio de Janeiro .

SEU AMARO , EN EL RECORD DE TOTA LA COMUNITAT

El 2011 es va iniciar el projec · te al poliesportiu de la Vila Olímpica de Maré , a Rio de Janeiro , una favela conflic · tiva on viuen més de 140.000 per · sones . Des de llavors més de 13.000 nens i nenes han pogut participar i beneficiar-se del projecte . Així